17 July 2024

Javni konkurs za izbor i imenovanje Predsjednika Uprave-Generalnog direktora JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

ŽFBiH

Na osnovu člana 29. Zakona o željeznicama FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 41/01 i 25/12), člana 12. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine FBiH“ broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. stav (2), 264. stav (1) i 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 13. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), člana 49., 61. i 62. Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo („Službene novine FBiH“ broj: 27/06, 5/08, 49/08, 57/09, 59/11, 92/12, 58/15 i 24/17), Pravilnika o radu JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Predsjednika Uprave-Generalnog direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo broj: NO-763-1-2.3./2020 od 29.01.2020.godine, Nadzorni odbor Društva raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje Predsjednika Uprave-Generalnog direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

I

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje Predsjednika Uprave-Generalog direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo – 1 izvršilac.
Kratak opis poslova: Predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem Društva, zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja i odgovara za zakonitost poslovanja, predlaže izvršne direktore Nadzornom odboru, u skladu sa Statutom Društva i odredbama zakonskih i podzakonskih akata, predlaže postavljenje i razrješenje lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima Upravi Društva, odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa radnika Društva, u skladu sa odredbama ovog Statuta, Pravilnika o radu i Kolektivnog ugovora, obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa zakonom, ovim Statutom, općim aktima Društva i aktima Nadzornog odbora i Skupštine.

II

Izbor i imenovanje kandidata za poziciju iz tačke I ovog javnog konkursa vrši Nadzorni odbor Društva, na osnovu objavljenog javnog konkursa u skladu sa uslovima utvrđenim zakonskim, podzakonskim aktima i internim aktima Društva.

III

Predsjednik Uprave-Generalni direktor Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo bira se na mandatni period od 4 (četiri) godine.

OPŠTI USLOVI

IV

Kandidat koji se prijavljuje na poziciju Predsjednika Uprave-Generalnog direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo mora biti poslovno sposobna osoba koja ispunjava slijedeće opšte uslove:
da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja,
da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću Generalnog direktora, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upraženjene pozicije,
da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Generalnog direktora,
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upraženjene pozicije,
da se na njega ne odnosi član IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine,
da ne vrši funkciju u političkoj stranci,
da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,
da ne podliježe ograničenjima utvrđenim odredbama člana 252. Zakona o privrednim društvima,
da nema direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu,
da ponudi program rada za mandatni period na koji se imenuje,
da posjeduje certifikat o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društva sa učešćem državnog kapitala.

POSEBNI USLOVI

V

Pored utvrđenih opštih uslova iz tačke IV ovog javnog konkursa, kandidat koji se prijavljuje za poziciju Predsjednika Uprave-Generalnog direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:
zanimanje: diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani inženjer građevine, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer arhitekture, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista – VII stepen stručne spreme,
radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 (pet) godina na rukovodnim poslovima nakon sticanja potrebne stručne spreme,
opšta zdravstvena sposobnost.

VI

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca, kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova iz javnog konkursa i to:
Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
Potvrdu/Uvjerenje o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 5 (pet) godina na rukovodnim poslovima nakon sticanja potrebne stručne spreme,
Ovjerena izjava da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću Predsjednika Uprave-Generalnog direktora, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjenje pozicije,
Ovjerena izjava da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti Predsjednika Uprave-Generalnog direktora,
Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
Ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine,
Ovjerena izjava da ne vrši funkciju u političkoj stranci,
Ovjerena izjava da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,
Ovjerena izjava da ne podliježe ograničenjima utvrđenim odredbama člana 252. Zakona o privrednim društvima,
Ovjerena izjava da nema direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu,
Program rada za mandatni period na koji se imenuje,
Certifikat o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Kandidat koji bude izabran je obavezan prije stupanja na dužnost dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje opštu zdravstvenu sposobnost, te uvjerenja za tačke 5.i 6. iz tačke VI ovog javnog konkursa.

VII

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa i koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju kako je traženo javnim konkursom, bit će obavljen intervju, o čemu će kandidati biti pismeno obavješteni.

VIII

Ovaj javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama FBiH“, dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji list“, web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo i web stranici JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

IX

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa u „Službenim novinama FBiH“ i u dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji list“.

X

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

XI

Prijave sa dokumentacijom, koja se neće vraćati kandidatima, će se koristiti za internu upotrebu, i dostavlja se lično na adresu ili preporučenom poštom, na adresu:
Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ulica Musala broj 2, 71 000 Sarajevo sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje Predsjednika Uprave-Generalnog direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo – NE OTVARATI“.

Credit card security / Terms of use / Privacy statement

Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ©2024