24 June 2024

Prijevoz naročite pošiljke (NP)

Naročitom pošiljkom  smatra se pošiljka koja zbog svojih vanjskih dimenzija, svoje mase ili zbog posebnog  postupka s njom s obzirom na raspoložive stanične uređaje ili pak na vagone bilo kojoj željeznici koja sudjeluje u prijevozu stvara posebne teškoće, zbog čega njezin prijevoz može biti odobren samo pod posebnim tehničkim ili eksploatacionim uslovima.

Kao naročite pošiljke u smislu stava jedan smatraju se:

 • pošiljke koje prekoračuju najmanji tovarni profil na prijevoznom putu željeznica koje sudjeluju u prijevozu uzimajući u obzir ograničenja širine tereta po tablici 21i 23 Sveska 1 Priloga II Pravilnika RIV.
 • pošiljke koje nisu osigurane prema smjernicama za utovar iz Sveske 1 ili Sveske 2, Prilog II Pravilnika RIV i kod kojih takođe ne postoje nikakva jednaka alernativna osiguravanja, kao npr. prema ružičastim listovima za obavještavanje o načinu utovara
 • nesavitljive tovarne jedinice na dva ili više vagona s okretnim podlogama ili s okretnim kliznim podlogama
 • savitljive tovarne jedinice duže od 36 metara natovarene na više vagona bez okretnih podloga.

Napomena: Kod određenih zemalja ovakvi transporti u zatvorenim vozovima    (maršrutnim ) su obične pošiljke s obzirom na primjer utovara uz smjernice za utovar. Kod BDŽ, EWS, GySEV, FS, HŽ, MŽ, OeBB, PKP, RENFE, BV(Švedska), SNCB, SNCF, SŽ, TCDD, ŽS, ŽFBH i ŽRS smatraju se kao naročite pošiljke i kad se otpremaju maršrutnim vozovima.

 • pošiljke koje na cijelom prijevoznom putu, na dijelu prijevoznog puta ili na više dijelova prijevoznog  puta prekoračuju masu dopuštenu po osovini ili masu dopuštenu po dužnom metru
 • pošiljke koje se moraju prevoziti trajektom ako ne odgovaraju odredbama AVV Priloga XI -Dodatak 1 (vagoni koji ne mogu sigurno prelaziti najveći okomiti nagibni ugao prijelaznice na trajektu)
 • tovareni vagoni koji nemaju oznaku RIV ili kod kojih znak željeznice koja učestvuje u prijevozu nije upisan u dopunski raster ( ugovoreni raster )
 • željeznička vozila koja se prevoze na vlastitim točkovima u međunarodnom prijevozu ako nemaju znak RIV ili znak RIC, a sama su predmetom ugovora o prijevozu
 • vagoni koji su utovareni preko najveće upisane granice tovarenja ( raster granice tovarenja/dodatni raster ) do maksimalne konstruktivne nosivosti
 • tovareni vagoni kojima istekne rok redovnog pregleda ( revizije) upisan u raster održavanja za  > 14 dana ( AVV, Prilog IX, Dodatak 8 )
 • prazni vagoni kojima istekne rok redovnog pregleda ( revizije) upisan u raster održavanja za  > 6 mjeseci ( AVV, Prilog IX, Dodatak 8 ).

Početak nevaženja redovnog pregleda u rasteru održavanja ( istekla revizija)

Narocite posiljke BOS - Google Drive
Narocite posiljke BOS : List 1

Legenda:

D – dani, K – Uzorak K, I – Uzorak I ( potvrda o voznoj sposobnosti ), NP – naročita pošiljka, U – Uzorak U, R1 – Uzorak R1

 • Vagoni s više od osam osovina ako su tovareni, pa i onda kada imaju znak RIV
 • Tovarne jedinice koje bez pretovara ne mogu biti prevezene do uputne stanice, i to onda ako im je pojedinačna masa veća od 25 t ili ako su natovarene na vagone sa spuštenim podom
 • Sve druge pošiljke koje moraju biti prevezene pod posebnim saobraćajno – tehničkim uslovima.

Za prijevoz naročite pošiljke u unutrašnjem i međunarodnom prijevozu potrebno je prije toga dobiti pismeno odobrenje. Da bi se dobilo pismeno odobrenje, pošiljaoc treba podnijeti pismeni zahtjev direktno ili preko Prometno poslovnog područja na čijem području se nalazi  otpravna stanica na adresu:

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
Željeznički operator – Sektor za teretni i putnički promet
Musala 2
71000 Sarajevo
Fax: 00 387 33 650 075

Pošiljaoc u zahtjevu mora navesti sljedeće podatke:

 1. Svoj naziv i adresu
 2. Vrijeme kada pošiljku namjerava tovariti
 3. Otpravnu i uputnu stanicu, prijevozni put, a kod izvoznih pošiljaka i uputnu zemlju, pogranične stanice te carinske stanice u kojima je naročitu pošiljku moguće ocariniti
 4. Utovarno i istovarno mjesto s naznakom industrijskog ili manipulativnog kolosijeka, uz posebnu naznaku tog hoće li kod utovara ili istovara kontaktna mreža stvarati smetnje
 5. Podatke o vrsti tereta s njegovom vodoravnom i okomitom projekcijom, na kojima su naznačene mjere koje čine njegove dimenzije u uzdužnom presjeku te u svim potrebnim poprečnim presjecima. Nacrti moraju biti u omjeru 1:20 ili 1:25
 6. Masu tereta (t)
 7. Težište tereta ili težište svakog dijela tereta ako se teretna jedinica sastoji od više dijelova, kao i tačke oslonca pošiljke
 8. Izjavu o tome hoće li pošiljku pratiti pratioc.

U tom zahtjevu osim podataka navedenih u tački A pod brojevima 1, 2, 3 i 8 potrebno je navesti i slijedeće podatke:

 1. Način na koji će se prevoziti ( vlastiti pogon ili kao vučeno vozilo )
 2. Vrstu vozila i njegovu seriju
 3. Masu vozila (t)
 4. Dužinu vozila preko nesabijenih odbojnika (mm)
 5. Masu po dužnom metru (t/m)
 6. Broj osovina i masu po osovini (t/os)
 7. Razmak između krajnjih osovina ili razmak između svornjaka obrtnih postolja (mm)
 8. Razmak između osovina unutar obrtnog postolja (mm)
 9. Karakteristike koje ne odgovaraju uslovima tehničkog jedinstva i tehničkim propisima za vagone iz Pravilnika RIV/AVV
 10. Najveću brzinu dopuštenu kod vožnje u pravac i kod vožnje u skretanje, i to kao vučeno vozilo i kod prevoženja na vlastiti pogon (km/h)
 11. Dimenzije vozila, po potrebi s crtežom na kojemu su prikazani njegov uzdužni i poprečni presjek s potrebnim mjerama (mm)
 12. Najmanji radijus krivine kroz koji vozilo može proći
 13. Podatke o kočnicama.

Pošiljaoc je obvezan ŽFBH proslijediti i druge podatke ili dokumente koji se odnose na vozila ako to zahtijevaju željeznice na prijevoznom putu pošiljke ( Uvjerenje o sposobnosti trčanja izdato od nadležne službe/ institucije ).

Utovar i priprema za prijevoz

 • Roba smije da se tovari samo u kola dozvoljene vrste konstrukcije, i to na način koji je predvidjen dozvolom za prevoz.
 • Načinom tovarenja ne smije da se ošteti roba niti da se ugrozi bezbjednost železničkog saobraćaja, čak ni u slučaju udara ili drugih pomjeranja do kojih dolazi u normalnom železničkom saobraćaju.
 • Utovareni predmeti moraju da budu adekvatno osigurani i pričvršćeni, kako u toku prijevoza nebi došlo do pomjeranja. Kod određenih vrsta roba mora da se predvidi mogućnost pomjeranja u podužnom pravcu, što treba spriječiti odgovarajućim sredstvima. U principu važe odredbe propisa o utovaru, ukoliko pismenim putem nije drugačije dogovoreno.
 • Pošiljaocu nije dozvoljeno da na kolima, koja su dostavljena na utovar pošiljke, bez saglasnosti vlasnika vrši bilo kakve izmjene u konstrukciji, kao što je na pr. bušenje, zavarivanje pričvrsnih sredstava ili spaljivanje dijelova itd.
 • Kod prijevoza vozila na sopstvenim točkovima bez sopstvenog pogona (na pr. vučna vozila, gradjevinske mašine, pokretne dizalice), pošiljalac je dužan da ista pripremi za vuču. O tome treba sačiniti pismenu potvrdu koja se prilaže uz propratnu dokumentaciju.

Molimo da se za sva dodatna obavještenja obratite:

MUJO OMEROVIĆ
Telefon: 00 387 33 477 887,  lokal 7887
E-mail: [email protected]

Credit card security / Terms of use / Privacy statement

Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ©2024