Javne nabavke

Plan nabavki

16.05.2018. godine
PLAN NABAVKI ZA 2018

16.05.2018. godine

Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2018. godinu
19.06.2017. godine
PLAN NABAVKI ZA 2017
19.06.2017. godine

Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2017. godinu

22.06.2016. godine

PLAN NABAVKI ZA 2016
22.06.2016. godine
Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2016. godinu
10.12.2014. godine

PLAN NABAVKI ZA 2014 (dio)

Odluke o ishodiu/rezultatima postupaka

2017

15.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – sredstva za higijenu za 2017. godinu.

15.06.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga – poštanske usluge za 2017. godinu.

13.06.2017. godine

Odluka o stavljanju van snage Posebne Odluke o pokretanju postupka za nabavku – meterijal i oprema za AT zavarivanje

13.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijski namještaj. 

13.06.2017. godine

Odluka o poništenju postupka – kočne papuče od kompozitnih materijala 400/84/60, UIC 541-4 “L”.

24.05.2017. godine

Odluka o poništenju postupka – kvarcni pijesak za lokomotive (200 t)

22.05.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora: maziva – ulja za šinska vozila

04.05.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Podbijački agregat tip 09-32 sa vodećim cilindrima (LOT 1)

04.05.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za mašinu podbijačicu kolosijeka “P&T” 09-32/3134 (LOT 2)

29.03.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke  roba –  oprema povratnog voda kontaktne mreže 25kV 50Hz.

LOT 1 –     Cadweld punjenje

LOT 2 –     Pribor za uzemljenje

LOT 3 –      Kabelska stopica 95mm

LOT 4 –      Čelično pocinčano uže 95mm2

28.03.2017. godine

Odluka o dodjelli ugovora – Vijčana roba, crna i obojena metalurgija

28.03.2017

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – dizel gorivo 2017 – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – dizel gorivo 2017 – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – dizel gorivo 2017 – LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – dizel gorivo 2017 – LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – dizel gorivo 2017 – LOT 5

14.03.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za putne prelaze tipa BUES 2000, za PI Tuzla i PI Sarajevo

08.02.2017. godine

Odluka o poništenju postupka – Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika JP ŽFBiH d.o.o.. PPP i PI Bihać i PPP i PI Tuzla

08.02.2017. godine

Odluka o poništenju postupka – Oprema voznog voda kontaktne mreže 25kV 50 Hz

08.02.2017. godine

Odluka o poništenju postupka – Materijal i oprema za AT zavarivanje

07.02.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Herbicidi sa pratećim okvašivačem

07.02.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Servisiranje drumskih motornih vozila u 2016. godini za ZF i PP Sarajevo, PP Mostar, PP Zenica, PP Tuzla i PP Bihać

19.01.2017. godine

Odluka o poništenju postupka – Rezervni dijelovi za brzinomjere lokomotiva serije 441-900.

19.01.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za putne prelaze tipa SPA-4.

18.01.2017. godine

Odluka o poništenju postupka – Ogrijevni materijal.

2016

30.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Elektronski modul PNOZIMP-773105 (2 komada) i elektronski modul CAN DDc 701-T (1 komad).

30.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Službeni saobraćajni obrasci.

26.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Polovna mašina za rešetanje zastorne prizme kolosijeka sa rezervnim dijelovima i polovni vagon kiper (prevrtač).

23.12.2016. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba –  Monoblok točkovi q 920 mm za teretne vagone sa uslugom kompletiranja osovinskih slogova q 920 mm za teretne vagone.

22.12.2016. godine

Odlluka o poništenju postupka javne nabavke roba –  Sredstva za higijenu za 2016.god.

07.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Kočne papuče od sivog liva za lokomotive i vagone.

07.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Opravka električnih uređaja snage do 10 kW.

16.11.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Opravka energetskog transformatora u EVP Dobrinja, tip 2MR7500-123 serijskog broja 400050.

28.10.2016. godine

Sredstva za higijenu za 2016. godinu. 

28.10.2016. godine

Kancelarijski materijal za 2016. godinu.

28.10.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Izgradnja trafostanice TS 10(20) 0,4 kVA za snabdijavanje električnom energijom VV i OŠV Zenica. 

28.10.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Zaštitna odjeća, obuća, HTZ oprema i taktička uniforma.

27.10.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Revizija finansijskih izvještaja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

28.09.2016.godine

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke – Rezervni dijelovi , ugljeno f+grafitne ćetkice i grafitne letve za tekuće održavanje šinskih vozila. 

28.09.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke –  Servisiranje drumskih motornih vozila – LOT 1. 

28.09.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Tehnički pregled i registracija drumskih motornih vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

28.09.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Nabavka vanjskih guma za drumska motorna vozila – LOT 2.

28.09.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Kočne papuče od sivog liva za lokomotive i vagone.

28.09.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Masti za šinska vozila za 2016. godinu.  

24.08.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Monoblok točkovi fi 1250 mm i kočni diskovi fi 610 mm sa uslugom kompletiranja/naprešavanja na osovine za LOT – 2.

24.08.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Monoblok točkovi fi 1250 00 i kočni diskovi fi 610 00 sa uslugom kompletiranja/naprešavanja  na osovine za LOT-1.

26.07.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Filteri goriva, maziva zraka i pratećeg zaptivog materijala. 

26.07.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Gorivo za drumska motorna vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

26.07.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za teretne vagone.

18.07.2016.godine

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka usluga- smještaj radnika za potrebe JPŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

15.07.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje protivpožarnih aparata i održavanja i servisiranje hidrantske mreže za LOT – 5 : Područje Bihać.

15.07.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje protivpožarnih aparata i održavanje i servisiranje hidrantskih mreža za LOT – 1 : Sarajevo.

15.07.2016. godine

Osiguranje od automobilske odgovornosti i zeleni karton za drumska vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

15.07.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – LOT 1: boje, lakovi za AKZ zaštitu i prateći materijal i LOT 2: pomoćni pribor i alati za AKZ.

15.07.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – advokatske usluge u postupku između JP ŽFBiH d.o.o. – Hadžić Sulejman.

10.06.2016.godine

Odluka o dodjeli ugovora – prosušena oštrobridno rezana borova daska.

10.06.2016. godina

Odluka o dodjeli ugovora nabavka usluge – preliminarni tehnički pregled Talgo garnitura. 

31.05.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za PLUG SSP203/772.

31.05.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Reparacija hidrauličnih prigušivača vibracija (amortizera).

27.04.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Notarske usluge.

27.04.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Revizija finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu. 

26.04.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Lot-2: kočne papuče S-L 275180 /60 za lokomotivu serije 441 – 1100 komada, kočne papuče S-L za
lokomotivu serije 661 – 280 komada.

26.04.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga-Noćni odmor vozopratnog i mašinskog osoblja, uposlenika JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, u Doboju kod obrta voza 714/715.

22.03.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Notarske usluge.

21.03.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Metalizacija rukavaca na osovinskim sklopovima za putničke vagone i EMV – 50 osovina.

21.03.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – crna i obojena metalurgija za opravku vagona.

17.03.2016. godine

Odluke o poništenju postupka javne nabavke br: 42359/2015 – BOJE, LAKOVI, PRATEĆI MATERIJALI,  POMOĆNI PRIBOR I ALATI ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU (AKZ) – LOT-ovi 1,2.

15.03.2016.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga- revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i ARNO pretvarača na šinskim vučnim vozilima. 

01.02.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – registracija drumskih vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

01.02.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – tehnički tečni plinovi. 

01.02.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Revizija finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

01.02.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – LOT 2; Mazive masti za šinska vozila.

01.02.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – LOT 1; Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi.

28.01.2016. godine

Odluke o dodjeli Ugovora – postupk br 42356/2015 – DIZEL GORIVO ZA POGON ŠINSKIH VOZILA ZA 2016. GODINU – LOT-ovi 1,2,3,4,5.

18.01.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika.

15.01.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge – Noćni odmor vozopratnog i mašinskog osoblja, uposlenika JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, u Doboju kod obrta voza 714/715.

15.01.2016. godina

Odluka o dodjeli ugovora- Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika  JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo u području infrastrukture Tuzla i Prometno poslovni području Tuzla.

15.01.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – ogrijevni materijal.

12.01.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – notarske usluge.

Podaci o zakljucenim ugovorima, izmjenama i njihovoj realizaciji

Namjera o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

30.03.2017 9:15

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga nabavka poštanskih usluga sa ponuđačem JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo.

Tendersku dokumentaciju (specifikacija usluga) na uvid možete dobiti, na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

06.05.2016 13:30

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga preliminarnog tehničkog preglada četiri (4) Talgo dnevne garniture od devet (9) vagona, s ciljem uvođenja istih u saobraćaj sa ponuđačem Patentes Talgo S. L. U. Madrid – Španija.

Tendersku dokumentaciju (specifikacija usluga) na uvid možete dobiti, na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

04.02.2016 13:30

U skladu sa članom 28 stav (1). Zakona o javnim nabavkama, Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 17. Stav (1)., članom 18. Stav (1). i 23 stav (1). tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te članom 58. Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga metalizacija rukavca na osovinskim sklopovima za putničke vagone i EMV – 50 komada sa ponuđačem METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo.

Tendersku dokumentaciju (specifikacija usluga) na uvid možete dobiti, na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Kolodvorska 4, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju.

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

30.09.2015 13:30

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 23 stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga reparacije osovinskih reduktora za lokomotive serije 441 sa ponuđačem Farang TSC d.o.o. Sarajevo.

Tendersku dokumentaciju (specifikacija usluga) na uvid možete dobiti, na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju.

20.06.2017. godine

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA: Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih prigušnica, ARNO pretvarača i motora kompresora na šinskim vučnim vozilima

24.03.2017. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Maziva – ulja za šinska vozila

13.03.2017. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

09.02.2017. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Matreijal i oprema za AT zavarivanje

24.10.2016. godiine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA: Polovna mašina za rešetanje zastorne prizme kolosijeka sa rezervnim dijelovima i polovni vagon kiper (prevrtač).

05.08.2016. godine

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba: Zaštitna odjeća, obuća HTZ opreme i taktičkih uniformi, za potrebe JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

05.08.2016. godine

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pokretanju : Opravka energetskog transformatora u EVP Dobrinja, tip 2MR7500-123 SERIJSKOG BROJA 400050.   

27.06.2016.godina

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA: Monoblok točkova fi 1250 mm i kočni diskovi fi 610 mm sa uslugom kompletiranja/naprešavanja na osovine, za potrebe Javnog preduzeća Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine,d.o.o. Sarajevo. 

15.06.2016. godine

Odluka o pokretanju postupka-rezervni dijelovi, ugljeno grafitne četkice i grafitne letve za tekuče održavanje šinskih vozila, za potrebe JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo. 

26.05.2016. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Servisiranje drumskih motornih vozila sa nabavkom vanjskih guma za drumska motorna vozila u 2016. godini JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za zajedničke funkcije i poslovna područja: Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla i Bihać. 

26.05.2016. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Gorivo za drumska motorna vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

26.04.2016. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Izgradnja trafostanice TS 10(20) 0,4 kV 630 kVA za snabdijevanje električnom energijom radionice za VV i OŠV Zenica.

11.04.2016. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Boje, lakovi, prateći materijal, pomoćni pribor i alati za antikorozivnu zaštitu (AKZ).

11.04.2016. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Rezervni dijelovi za teretne vagone.

17.03.2016. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU  POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Rezervni dijalovi za kočnu opremu: Kočna oprema za vučna i vučena vozila tip “Oerlikon” i pneumatska instalacija.

15.03.2016. godina

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Prosušena oštrobridno rezana borova daska. 

17.12.2015.godine

POSEBNA  ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i ARNO pretvarača na šinskim vučnim vozilima.

11.11.2015. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Boje, lakovi, prateći materijali, pomoćni pribor i alati za antikorozivnu zaštitu. 

11.11.2015. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Dizel gorivo za pogon šinskih vozila za 2016. godinu.

11.11.2015. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Ulja i mazive masti.

01.10.2015. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika.

17.12.2014. godine

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Službena odjeća i obuća.

17.12.2014. godine

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Monoblok točkovi fi 920 mm za vagone.

17.12.2014. godine

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Materijal za solarne mazalice.

Trenutno nema otvorenih konkurentskih postupaka!

Trenutno nema otvorenih takmičarskih postupaka!

Trenutno nema otvorenih organičenih postupaka!