24 June 2024

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju JP ŽFBH

ŽFBiH

Na osnovu člana 8. i 26. Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 84. stav (2) Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 15/21), člana 69. Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (“Službene novine FBiH” broj: 27/06, 5/08, 49/08, 57/09, 59/11, 92/12, 58/15 i 24/17) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju broj: UD-7084-1-4/2021 od 07.05.2021.godine Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

I

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Odbora za reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo), od kojih najmanje 1 (jedan) član Odbora za reviziju mora biti iz redova ovlaštenih revizora.

II

Izbor i imenovanje kandidata za članove Odbora za reviziju vrši Skupština Društva, na osnovu objavljenog javnog konkursa u skladu sa uslovima utvrđenim zakonskim, podzakonskim aktima i Statutom Društva, te na osnovu konačnog prijedloga kandidata koji utvrđuje Nadzorni odbor Društva, a sve u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

III

Kratak opis poslova:

Odbor za reviziju dužan je imenovati vanjskog revizora, imenovati direktora Odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor tehnički najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine nije upoznao Društvo sa svojom namjerom da izvrši imenovanje u roku od 30 (trideset) dana od dana kada je generalni revizor obaviješten u skladu sa članom 27. stav 5. Zakona o javnim preduzećima, razmotriti godišnju strategiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu različitih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana, osigurati da interne kontrole u Društvu budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno, podnositi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca.

IV

Članovi Odbora za reviziju Društva biraju se na mandatni period od 4 (četiri) godine.

OPŠTI USLOVI

V

Kandidat koji se prijavljuje za člana Odbora za reviziju Društva mora ispunjavati sljedeće uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću člana Odbora za reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Odbora za reviziju,
 • da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,
 • da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 • da nije član Nadzornog odbora ili Uprave Društva, radnik Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu,
 • da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja.

POSEBNI USLOVI

VI

Pored utvrđenih opštih uslova iz tačke V ovog javnog konkursa, kandidat koji se prijavljuje za člana Odbora za reviziju mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • da ima visoku stručnu spremu – završen ekonomski ili pravni fakultet,
 • da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima finansija, računovodstva ili privrednog prava,
 • da posjeduje stručna znanja vezana za nadležnost i rad Odbora za reviziju i način rada organa upravljanja privrednih društava.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzeće se u obzir i slijedeće:

 • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva,
 • sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti člana Odbora za reviziju,
 • izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka,
 • znanje i sposobnost razumijevanja finansijskih i poslovnih izvještaja,
 • poznavanje ukupnog zakonodavstva na području djelovanja Odbora za reviziju i privrednog prava,
 • sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima,
 • posjedovanje certifikata za certificiranog računovođu i ovlaštenog revizora,
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 • rezultati rada ostvareni tokom dosadašnjeg rada.

VII

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca, kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova iz javnog konkursa i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. Ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Ovjerena Izjava da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću člana Odbora za reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 6. Ovjerena izjava da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Odbora za reviziju,
 7. Ovjerena izjava da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,
 8. Ovjerena izjava da ne vrši funkciju u političkoj stranci,
 9. Ovjerena izjava da nije član Nazornog odbora ili Uprave Društva, radnik Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu,
 10. Diploma o završenoj stručnoj spremi,
 11. Uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima finansija, računovodstva ili privrednog prava u trajanju od najmanje 5 (pet) godina,
 12. Certifikat za certificiranog računovođu ili ovlaštenog revizora ukoliko isti posjeduje.

Pored navedene dokumentacije, kandidat koji bude izabran je obavezan prije stupanja na dužnost dostaviti uvjerenja za redne brojeve 5. i 6. iz tačke VII ovog javnog konkursa.

VIII

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa i koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju kako je traženo javnim konkursom, obavit će se intervju, o čijem vremenu i mjestu održavanja će biti pismeno obavješteni.

IX

Ovaj javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama FBiH“, dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji list“, web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“-Sarajevo i web stranici Društva.

X

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa u „Službenim novinama FBiH“.

XI

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

XII

Prijave sa dokumentacijom, koja se neće vraćati kandidatima, dostavlja se lično ili preporučenom poštom, na adresu:

Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ulica Musala broj 2, 71 000 Sarajevo sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo – NE OTVARATI“.

Credit card security / Terms of use / Privacy statement

Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ©2024