Prijevoz opasnih materija u željezničkom saobraćaju

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBH) vrše prijevoz svih vrsta robe pa i opasnih materija koje su navedene u Pravilniku o prevozu opasnih materija RID.

Sa stanovišta sigurnosti i ekološke zaštite željeznica je najsigurniji vid prijevoza kako redovnih pošiljaka tako i opasnih materija.

Za prijevoz opasnih materija željeznicom koriste se zatvoreni vagoni,vagoni cisterne i kontejner cisterne.

Prijevoz nafte i naftnih derivata željeznica vrši u sopstvenim i privatnim vagonima cisternama.

Kod izgradnje i održavanja ovih vagona moraju se poštovati propisi i standardi koje propisuje Evropska željeznička unija (UIC) i Pravilnik RID.

Vagoni cisterne imaju nosivost do 60,0 t i saobračaju brzinom Vmax=100 km/h.
Posebna pogodnost i ekološka sigurnost za Bosnu i Hercegovinu je prijevoz nafte i naftnih derivata željeznicom do terminala koji se nalaze na industrijskim kolosijecima tj. povezani su šinskom vezom sa željezničkim stanicama.

U Federaciji BiH postoje naftni terminali u sljedećim željezničkim stanicama čiji su vlasnici:

 • F BiH u stanicama Čapljina, Mostar Teretna, Čelebić, Blažuj, Živinice, Bihać,
 • INA u stanici Podlugovi,
 • PETROL u stanici Zenici željezara.

Do navedenih terminala ŽFBH vrše prevoz kako pojedinačnih tako i kompletnih maršrutnih vozova.

Prema međunarodnim propisima svaki vagon mora imati poseban tovarni list CIM.

Izuzetno na zahtjev pošiljaoca/špeditera, kojeg podnosi otpravnoj željeznici, željeznice učesnice u prijevozu mogu dati saglasnost za prijevoz kompletnih maršrutnih vozova sa jednim tovarnim listom CIM.

Željeznice učesnice u prijevozu, dužne su svoju saglasnost sa jednim tovarnim listom, ili odbijanje, saopštiti otpravnoj željeznici.

Uz tovarni list pošiljalac mora priložiti Račun-Fakturu, i druga uvjerenja, zavisno od vrste robe, koja zahtijevaju državni organi u Bosni i Hercegovini.

Opasne materije-tvari jesu sve materije, stvari, roba, tereti, proizvodi i supstance koje na bilo koji način mogu štetno utiecati na ljude, životinje, drugu robu i na okolinu.

Prema Pravilniku o međunarodnom prijevozu opasnih materija željeznicom (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail – RID) sve opasne materije podijeljene su u devet razreda (klasa) opasnosti :

 1. Eksplozivne materije
 2. Plinovi
 3. Zapaljive tekućine
 4. Zapaljive čvrste materije
 5. Oksidirajuće materije
 6. Otrovne, gadne i zarazne materije
 7. Radioaktivne materije
 8. Korozivne ili nagrizajuće materije
 9. Ostale opasne materije.

Pravni temelji prijevoza opasnih materija prijevoznim sredstvima i poslova u vezi s time (priprema za prijevoz, preuzimanje i pretovar), kao i nadzora nad prijevozom nalaze se u odredbama propisanima u Zakonu o prijevozu opasnih materija (Sl.list SFRJ 27/90) i u Pravilniku o međunarodnom prijevozu opasnih materija željeznicom (Pravilnik RID od 01. 01. 2009 )

Prijevoz opasnih materija na prugama ŽFBH uređen je sljedećim propisima:

 1. Pravilnikom o međunarodnom prijevozu opasnih materija željeznicom (Pravilnik RID)
 2. Uputstvom o prijevozu robe (Uputstvo 162)
 3. Saobraćajnim pravilnikom (Pravilnik 2)
 4. Pravilnikom o upotrebi vagona, kontejnera, (Uputstvo 90)
 5. Tarifom za prijevoz robe u unutrašnjem prijevozu (Spt 31 Deo 1).

Ambalaža i sredstva za prijevoz opasnih materija

1.) Ambalaža mora biti izrađena i zatvorena tako da pri uobičajenim prijevoznim uslovima ne može doći do gubitka sadržaja iz pošiljke spremne za otpremu, posebno zbog temperaturnih oscilacija.

Dijelovi ambalaže koji s opasnim materijama dolaze u neposredan dodir, zbog hemijskih ili drugih uticaja ne smiju biti oštećeni u pogledu svoje funkcionalnosti. Zato moraju imati odgovarajuću unutarnju oblogu ili biti obrađeni na odgovarajući način. Ti dijelovi ambalaže ne smiju sadržavati nikakve sastojke koji sa sadržajem mogu reagirati opasno, formirati opasne materije ili znatno oslabiti te dijelove.

2.) Za prijevoz opasnih materija, ovisno o njihovoj vrsti odnosno o razredu iz Pravilnika RID, koristi se sljedeća ambalaža:

 • Bačve – od metala, kartona, PVC-a, šperploče ili od kakvog drugog materijala s ravnim ili s ispupčenim dnom
 • Drvene bačve – od prirodnoga drveta
 • Kante – metalne ili od PVC-a, pravouglog ili višeugaonog poprečnog presjeka s jednim otvorom ili s više njih
 • Sanduci – pravougla ili višeugaona ambalaža s punim stranicama bez otvora napravljena od metala, drveta, šperploče, drvenih vlakana i sl.
 • Vreće – papirnate ili od PVC-folije, tekstila i drugih tkanih materijala
 • Kombinovana ambalaža – sastavljena od unutarnje posude od PVC-a i vanjske posude od metala, kartona i sl. koja jednom spojena čini nerazdvojnu cjelinu
 • Kombinovana ambalaža – sastavljena od unutarnje staklene ili porculanske posude i sl. te od vanjske ambalaže (od metala, drveta, kartona, PVC-a) koja jednom spojena čini nerazdvojnu cjelinu
 • Zajednička ambalaža – sastavljena od jedne unutrašnje ambalaže ili od više njih smještenih u vanjsku ambalažu
 • Ambalaža od najfinijega lima – s okruglim, eliptičnim ili četvrtastim poprečnim presjekom, posude u obliku vedra s ravnim ili s ispupčenim dnom, s jednim otvorom ili s više njih (nisu burad i kante).

3.) Ambalaža koja se koristi za prijevoz opasnih materija mora biti atestirana i označena prema odgovarajućim normama i propisima.

4.) Opasne materije, pakovane u odgovarajuću ambalažu ili bez ambalaže, prevoze se u kontejnerima, zatvorenim vagonima, vagonskim cisternama i kontejnerskim cisternama.

Kod prijevoza pojedinih vrsta opasnih materija u odgovarajućim sredstvima postoje određene posebnosti, kao što su u sljedećim primjerima:

 • tekući plin pri prijevozu u cisternama širi se povećavanjem temperature, čime se povećava pritisak na zidove cisterne. Zato je moguće tovariti do najveće dopuštene mase punjenja, koja ovisi o koeficijentu širenja tekućega plina. Najveća dopuštena masa punjenja izračunata je i naznačena na posebnoj tablici (na čelu rezervoara cisterne).
 • prijevozna sredstva kojima se prevoze zapaljive materije moraju odgovarati tehničkim uslovima propisanima za određenu vrstu zapaljivih materija.
 • radioaktivne materije čiji je prijevoz željeznicom dopušten mogu se pakovati i prevoziti samo u ambalaži namijenjenoj za radioaktivnu materiju određene vrste, što ovisi o veličini i jakosti izvora, agregatnom stanju i drugim svojstvima radioaktivne materije.

Posude za prijevoz opasnih materija smiju se puniti samo onom opasnom materijom za čiji su prijevoz odobrene i koja s materijalima od kojih su izrađene posude, sa zatvaračima, s dijelovima opreme, kao i sa zaštitnim oblogama s kojima dolazi u dodir ne reagira opasno i ne stvara opasne materije.

5.) Dijelovi opreme koja se koristi kod prijevoza opasnih materija trebaju biti postavljeni i osigurani tako da se kod prijevoza ili manipulacije ne oštete ili odlome. Oni moraju garantovati istu sigurnost kao i posude za prijevoz opasnih materija i biti prilagođeni robi koja se prevozi.

Opasne materije dopušteno je tovariti isključivo u ispravne vagone.

 1. Prije nego što se pošiljke opasnih materija počnu tovariti u zatvorene vagone, obavezno se moraju zatvoriti i plombirati svi otvori za provjetravanje, kao i vagonska vrata na koja se neće utovarivati.
 2. Prije utovara opasnih materija u vagonske cisterne komitente treba upozoriti na to da na cisterni provjere ispravnost središnjega-centralnog i ispusnog ventila.
 3. Ispravnost središnjega ventila provjerava se tako što se prije punjenja cisterne on zatvori, a otvore ispusni ventili, pa se nakon toga počne s punjenjem. Ako tekućina (plin) ne istječe kroz ispusne ventile, oni se zatvore i cisterna se nastavi puniti.
 4. Po završenom utovaru opasnih materija u vagone-cisterne i kontejner-cisterne pošiljalac plombira poklopac centralnog ventila, a željeznica plombira samo ispusne ventile-slavine.

Zbog opasnosti od struje visokog napona, željeznica nije dužna provjeravati ispravnost plombi na centralnom ventilu u toku vožnje.

Kada se tovare pošiljke opasnih materija, mora se pridržavati propisa koji važe u otpravnoj stanici, tj. u otpravnoj željezničkoj upravi.

Komadi za otpremu na koje su naljepljene različite listice za opasnost ne smiju se tovariti zajedno u vagon ili u kontejner onda ako zajedničko tovarenje nije dopušteno prema tablici na osnovi listice za opasnost.

Za pošiljke koje se ne smiju tovariti zajedno s drugima moraju se ispostaviti posebni teretni listovi.

Za određene razrede i materije treba uzeti u obzir posebne propise onda ako je u koloni 18 tablice A u poglavlje 3.2. Pravilnika RID naveden alfanumerički kod (npr. CW 1 – vagonski pod i pod u kontejneru, pošiljaoc prije utovara mora temeljito očistiti).

Prije početka utovara pošiljaoc (ili pošiljaočev predstavnik) željeznici mora predati pravilno i potpuno ispunjen tovarni-teretni list. Naznaka opasnih matrija u tovarnom listu mora odgovarati jednomu od naziva u Pravilniku RID, tj. u popisu UN (od br. 0004 do 3481).

Ambalaža pod kojom se podrazumjevaju velike posude za rasuti teret i prazne vagonske cisterne, ako nisu očišćene, moraju biti zatvorene kao da su pune odnosno moraju biti olistane istim listicama za opasnost kao da su pune.

Neočišćenu praznu ambalažu, pod kojom se podrazumjevaju i velike posude za rasuti teret, olistanu listicama prema uzorku 5.1 ili 5.2 Pravilnika RID ( poglavlje 5.2.2.2) valja smjestiti u vagon ili skladištiti odvojeno od namirnica, drugih predmeta za prehranu i od stočne hrane.

Kada se prevoze opasne materije, tada je uz u tovarni list potrebno priložiti i upisati uputstvo o posebnim sigurnosno-tehničkim mjerama koje se moraju preduzeti pri prijevozu. Za takvo uputstvo koristi se također naziv »hemijska kartica«.

Kada se prevoze eksplozivne i radioaktivne materije, tada pošiljaoc osim uputstva o posebnim sigurnosno-tehničkim mjerama uz tovarni list mora priložiti i odobrenje za prijevoz, koje izdaje nadležno ministarstvo u otpravnoj zemlji i nadležna ministarstva svih zemalja učesnica u prevozu . Kada se prevoze otrovne materije, tada odobrenje za prijevoz izdaje nadležno ministarstvo za zdravstvene poslove. Takva odobrenja nisu potrebna za prijevoz vojnih pošiljaka, koje od trenutka preuzimanja na prijevoz do izdavanja moraju biti pod vojnim nadzorom.

U vagonima ili u kontejnerima stvari u rasutom stanju smiju se prevoziti onda ako je za njih u koloni 17 tablice A u poglavlju 3.2 Pravilnika RID naveden poseban propis s alfanumeričkim kodom koji počinje slovima »VW«, a koji izričito dopušta prijevoz na taj način, i ako su uslovi tog posebnog propisa ispunjeni.

Neovisno o tome u rasutom stanju smije se prevoziti neočišćena prazna ambalaža onda ako prijevoz na taj način nije izričito zabranjen drugim propisima.
Mjesto za utovar, istovar i pretovar opasnih i eksplozivnih materija odobrava federalni odnosno kantonalni MUP.

Zahtjev za utovar, istovar i pretovar mora podnijeti pošiljalac ili primalac.
Prostor gdje se utovaraju, pretovaraju ili istovaraju eksplozivne materije, plinovi i zapaljive materije mora biti opremljen aparatima i drugim uređajima za gašenje požara.

Dok traje utovar, istovar ili pretovar takvih materija, na tom prostoru zabranjeno je:

 • odlagati materijal koji lako izaziva požar
 • paliti vatru ili raditi s otvorenim plamenom
 • pušiti i koristiti sredstava za pripaljivanje cigarete
 • koristiti naprave i sredstva s gorionicima
 • raditi oruđem ili napravama koje iskre.

Dok se izvodi manipulacija opasnim materijama mora se:

 • isključiti napon u kontaktnom vodu ako se nalazi iznad manipulativnog mjesta
 • isključiti rad motora na drumskom vozilu koje se nalazi na manipulativnom mjestu.

Prije nego što počne utovar, istovar ili pretovar, prijevozno sredstvo kojim se prevoze zapaljive tekućine ili zapaljivi plinovi u tekućem stanju mora biti posebno uzemljeno ako izravno uzemljenje nije osigurano.

Opasne materije po pravilu se utovaraju i istovaruju danju. Ako se pak manipulacija opasnim materijama izvodi noću, tada rasvjeta na mjestu utovara i istovara mora biti električna, a električni uređaji izrađeni tako da ne mogu izazvati požar ili eksploziju.

Svi radnici transportno-komercijalne službe moraju biti poučeni o tome da se na prijevoz smiju preuzeti samo opasne materije i predmeti koji su opisani u Pravilniku RID, i to pod uslovima što su za svaki razred pojedinačno određeni.

Svi radnici koji neposredno učestvuju u prevozu moraju biti upoznati s odredbama Pravilnika RID kako bi opasne materije prepoznali na temelju oznaka na vagonima i na posudama u kojima se te materije prevoze.

Svaki vagon mora biti pregledan prije nego se postavi za utovar.

Svi ventili na vagonima-cisternama moraju biti ispravni i zatvoreni.

Pošiljalac opasnih materija, neočišćenih praznih cisterni i neočišćene ambalaže mora propisno ispuniti CIM tovarni list, tj.u rubriku 21 mora upisati pravi naziv (hemijski, biološki ili trgovački) prema klasifikaciji po RID-u, a u rubriku 23 staviti X i olistati opasne materije odnosno obezbjediti listice za vagone cisterne po RID-u.

Rubrika 21 u međunarodnom saobraćaju mora biti popunjena na njemačkom,francuskom ili engleskom jeziku.

Tovarena cisterna :

21. 1 P-Kesselwagen, 336 UN 1230 Methanol, 3 II RID 23 X.

Prazna neočišćena cisterna :

21. 1 leerer P-Kesselwagen 3 RID, 336 UN 1230 Methanol. 23 X.

Odobrenja koja su potrebna za prevoz opasnih materija Klase-Razreda 1 RID u BiH su :

 • Odobrenje EUFOR-a,
 • Odobrenje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa,
 • Odobrenje MUP-a Federacije BiH/MUP republike Srpske za prevoz,
 • Odobrenje Kantonalnog MUP-a za utovar,istovar,pretovar,
 • Odobrenje uputne zemlje i svih tranzitnih zemalja preko kojih se prijevoz vrši.
 • Uz tovarni list pošiljalac prilaže uputstvo za slučaj vanrednog događaja.

Odobrenje za utovar,istovar i pretovar opasnih materija na industriskim kolosijecima obezbjeđuju vlasnici industrijskih kolosijeka.

Vagoni cisterne i kontejneri cisterne u kojima se prevoze opasne materije-tvari moraju biti označeni RID-pločama i olistani listicama opasnosti po uzorku 5.2.2.2.2. i 5.3.2.2.3 Pravilnika RID.

Pošiljalac je o svome trošku obvezan RID-pločama-tablama označiti vagone cisterne i kontejnere cisterne u kojim će se prevoziti opasne materije.

Koleta u kojima se prevoze opasne materije, na vidljivim mjestu moraju biti označena odgovarajućim listicama za opasnost. Koleta s posudama izrađenima od lomljiva materijala osim listicama za opasnost moraju biti označena i listicama kojima se označava lomljivost.

RID-ploče-table su narančaste boje veličine najmanje 30 x 40 cm. Uokvirene su crnim rubom šrokim najmanje 15 mm. Površina ploče vodoravnom crtom debelom 15 mm podijeljena je na dva jednaka dijela. Gornji dio sadržava brojčanu oznaku opasnosti, a donji dio UN-broj opasne materije.

Brojčana oznaka opasnosti za opasne materije-tvari razreda 2 do 9 sastoje se od dvocifrenih ili od trocifrenih brojeva, koji upozoravaju na sljedeće opasnosti:

2 – ispuštanje plina zbog pritiska ili hemijske reakcije
3 – zapaljivost tekućih materija i plinova ili samonagrzajuća tećnost
4 – zapaljivost čvrstih materija ili samonagrizajuća tećnost
5 – oksidirajuće materije (koja potiče gorenje)
6 – otrovnost ili opasnost od zaraze (infekcije)
7 – radioaktivnost
8 – nagrizajuće djelovanje
9 – opasnost spontane žestoke reakcije (mogućnost opasnosti eksplozije koja potiče od vrste materije, mogućnost opasne reakcije raspadanja ili polimerizacije uz razvijanje temperature ili zapaljivih ili otrovnih plinova).

Udvostručavanje nekog broja upozorava na porast odgovarajuće opasnosti.

Ako se opasnost neke materije može u dovoljnoj mjeri izraziti jednim brojem, tada joj se dodaje 0.

Ako ispred broja za označavanje opasnosti stoji oznaka X, to znači da materija opasno reagira s vodom (razvija zapaljivi plin).

Kombinacija dviju ili triju brojeva ima npr. sljedeće značenje:

22 – duboko rashlađen tekući plin, zagušljiv
223 – duboko rashlađen tekući plin, zapaljiv
23 – zapaljiv plin
33 – lakozapaljiva tekuća materija (tačka paljenja niža od 23°C)
X333 – piroforična tekuća materija koja opasno reagira s vodom
(voda se može koristiti uz samo pristanak stručnjaka)
99 – razne opasne materije u zagrijanom stanju.

Označavanje vagona s posudama – cisterne :

Na obje strane vagona sa posudama – cisternama (na samoj posudi ili na ploči) moraju biti napisani slijedeći podaci:

 • vlasnikov naziv
 • zapremina posude
 • tara vagona s posudama
 • granično opterećenje ovisno o karakteristikama vagona i kategoriji pruga
 • naziv materije namjenjene za prijevoz
 • najveći pritisak dopušten u eksploataciji (za materije koje se pune ili prazne pod pritiskom).

Označavanje rezervoara cisterne :

Ovisno o tome koja se vrsta tekućine prevozi, cisterne su razvrstane u dvanaest skupina. Da bi se lakše raspoznavale, rezervoar je obojen nekom od boja, kao i traka na čelu cisterne.

Rezervoar cisterne obojen crveno-smeđom bojom i trakom:

 • crna – za prijevoz katrana i kreozota
 • bijela – za prijevoz mineralnih ulja
 • zelena – za prijevoz tehničkih hemikalija (u sredini rezervoara premazane zaštitnom crvenom bojom).

Kotao cisterne obojen aluminijsko-srebrnom bojom i trakom:

 • crvena – za prijevoz svih vrsta motornoga i aviomaziva te mlaznih goriva
 • žuta – za prijevoz petroleja svih vrsta
 • plava – za prijevoz dizelskoga goriva i loživa ulja D1, D2, D3 te loživog ulja EL.

Kotao cisterne obojen sivom bojom i trakom:

 • bijela – za prijevoz acetilena
 • zelena – za prijevoz hlora
 • crvena – za prijevoz svih drugih zapaljivih plinova
 • plava – za prijevoz kisika
 • tamnosiva – za prijevoz svih drugih nezapaljivih plinova

Cisterne za prijevoz sirove nafte, dizel goriva D4 i drugih loživih ulja na čeonoj strani rezervoara nemaju nikakve oznake.

Prevoznik ima dužnost osigurati čuvanje eksplozivnih, radioaktivnih, zapaljivih i otrovnih materija, i to od trenutka preuzimanja stvari na prijevoz do trenutka njihove predaje. Na mjestu gdje se utovaraju, istovaraju ili pretovaraju opasne materije zabranjen je pristup osobama koje ne učestvuju pri tim manipulacijama.

Utovar, istovar, kao i pretovar vagonskih pošiljaka opasnih materija obavlja se u pošiljaočevoj odnosno primaočevoj organizaciji. Željeznički radnici u tim manipulacijama sudjeluju samo izuzetno, i to pod nadzorom osobe koja je stručno osposobljena za rukovanje opasnim materijama (pošiljaočev ili primaočev ovlašteni predstavnik ili pak stručni predstavnik MUP-a).