Unutrašnji promet

Vozne karte se mogu kupiti u pretprodaji, najviše mjesec dana unaprijed.

Rok važenja voznih karata iznosi :

 • Za obične vozne karte (putovanja u jednom smjeru): Za odstojanja do 100 km 1 dan, od 101 do 400 km 2 dana, a od 401 i više km 4 dana.
 • Za povratne vozne karte (dvosmjerna putovanja): Za odstojanja do 50 km 1 dan, od 51 do 100 km 2 dana, a od 101 i više km 6 dana
 • Za kolektivna putovanja (putovanja u grupi od najmanje 6 odraslih osoba): U jednom pravcu 15 dana, a za putovanje u odlasku i povratku 30 dana.

Rok važnosti vozne karte počinje da teče od 0.01 sati prvoga dana roka važenja koji je naznačen na voznoj karti. Putnik može započeti putovanje bilo kojeg dana u roku važenja vozne karte, ali ga mora završiti u roku važenja vozne karte. Putovanje se mora završiti najkasnije vozom koji po redu vožnje stiže u uputnu stanicu do 24.00 sata posljednjega dana važnosti vozne karte.

Vozne karte se mogu kupiti na blagajnama željezničkih stanica i u ovlaštenim putničkim agencijama.

Prekidi putovanja na odstojanjima preko 100 km dopušteni su po želji putnika u roku važnosti vozne karte, ali uz ovjeru u stanici gdje se putovanje prekida. Na odstojanjima do 100 km prekid putovanja sa običnom voznom kartom dozvoljeno je jedanput, a sa povratnom voznom kartom jedanput u odlasku i jedanput u povratku, ali uz ovjeru u stanici prekida putovanja.

Prekidom putovanja se ne produžava rok važnosti vozne karte. Ako prekid putovanja nije ovjeren, tada vozna karta ne vrijedi za dalje putovanje.

Putnik može u određenim slučajevima zahtijevati vraćanje naplaćene vozne cijene (razlike) za neiskorištenu ili djelimično neiskorištenu voznu kartu kod putničke blagajne polazne, usputne ili uputne stanice.

Zahtjev za vraćanje vozne cijene (razlike) se podnosi:

 • u polaznoj stanici najkasnije prvog dana roka važenja vozne karte;
 • u usputnoj ili uputnoj stanici odmah po prispjeću voza i to za povratne karte za neiskorišteno putovanje u povratku (najkasnije posljednjeg dana važnosti vozne karte),
  a za karte koje su iskorištene djelimično ili za neiskorišteno sjedište u 1. razredu ili vozu višeg reda (samo uz pismenu potvrdu konduktera).

Ako stanica ne radi, tada se zahtjev podnosi najkasnije narednog radnog dana stanice.

Iznos koji treba vratiti utvrđuje se tako što se od iznosa plaćene vozne cijene oduzme vozna cijena za proputovani dio relacije, prema upotrijebljenom razredu i vrsti voza.

Putničke blagajne željezničkih stanica i agencija ne vraćaju vozne cijene odnosno razlike:

 • ako zahtjev za vraćanje nije podnešen u propisanom roku;
 • zbog nepravilne primjene tarife;
 • za pretplatne karte;
 • za posebne vozove po narudžbi;
 • za putovanje manjeg broja putnika od onog za koji glasi vozna karta.

Za slučajeve vraćanja vozne cijene (razlike) nadležan je Sektor kontrole prihoda ŽFBH, uz prilog propisno ovjerenih originalnih voznih isprava i svih drugih isprava kojima se dokazuje osnovanost i visina potraživanja.

Zahtjev za vraćanje novca ne uzima se u razmatranje ako su vozne isprave nečitljive, oštećene ili ispravljene.

Neiskorištenost ili djelimična (ne)iskorištenost mora biti potvrđena na voznoj ispravi. Ako na voznoj ispravi to nije učinjeno, tada zahtjevu za vraćanje novca moraju biti priloženi odgovarajući dokazi (liječnička potvrda, nova vozna isprava kupljena umjesto neiskorištene itd.)

Putnik ima pravo da kao ručni prtljag besplatno preveze u putničkim vagonima predmete koji se mogu lako unijeti i smjestiti iznad i ispod sjedišta ako to nije protivno carinskim i drugim propisima i ako se tim predmetima ne nanosi šteta vagonima. Putnici kojima se ne može odrediti sjedište u pogledu smještaja prtljaga postupaju po uputama konduktera.

Za ručni prtljag koji putnik ne može da smjesti iznad i ispod svog sjedišta u smislu predhodnog stava, na ime prevoznine i dodatka naplaćuje se iznos predviđen PT- Cjenovnik usluga.

Nije dopušteno unositi u putničke vagone opasne predmete, a naročito napunjeno vatreno oružje, eksplozivne, zapaljive i nagrizajuće materije, kao i predmete kojima se može smetati ili nanijeti šteta putnicima i drugim stvarima.

U pravilu žive životinje ne smiju se unositi u vagone za prijevoz putnika i u vagon-restorane. No,ako to nije protivno veterinarskim ili drugim propisima, tada je dopušteno unositi:

 • male pripitomljene životinje koje su zatvorene u krletke ili u druge prikladne omote koji se mogu smjestiti kao ručni prtljag;
 • male pse (koji od poda do hrpta nisu viši od 30 cm i koji se mogu držati u krilu);
 • pse koje sa sobom vode službenici MUP-a, pripadnici vojske i slijepe osobe.

Bez obzira na to koliko su veliki, psi koji se prevoze vozom moraju imati brnjicu na njušci, a veći psi moraju biti vezani na kratki povodac.

Za svakog psa koji se prevozi u putničkom vagonu (osim za male pse koji se drže u krilu), plaća se polovica vozne cijene za 2. razred putničkog voza.