24 Juni 2024 godine

Stanice otvorene za teretni promet

Naziv stanice
Brojčane i slovne oznake
Alipašin Most3,8,d,e
Bačevići8,d,e
Banovićid
Banja Luka
Bihać3,a,b,c,d,e
Blagaj
Blatna
Blažuj8,d,e
Bosanska Krupaa,d
Bosanska Otokaa,d
Bosanska Poljana8,d,e
Bosanski Šamac frontier1
Bradinad
Brčko
Brčko granica1
Brezaa,d
Brezičani
Bukovacd
Bukvikd
Cazin Srbljania,d
Čapljina3,a,b,d
Čapljina granica1
Čelebići8,d,e
Čelinac
Doboj
Dobošnica8,d
Dobrljin
Dobrljin frontier1
Donja Višcad
Dragalovci
Drivuša8,d
Hadžićid
Jablanica n/Nd
Kakanja,d,e
Kalesijad
Konjica
Kozarac
Kreka3,c,d,e
Kulen Vakufa,d
Lašva
Lukavacd,e
Ljubaced
Ljubija
Ljubija mine
Maglaja,d,e
Martin Brodd
Martin Brod frontier1
Modriča
Mostar Teretna3,a,c,d,e
Mramord
Nemilad
Novi Grad
Omarska
Osjecani
Ostrožac
Pazarićd
Petrovo Novo
Podlugovia,d,e
Potkozarje
Prijedor
Rajlovac8,d
Ramići
Raštanid
Raštelicad
Ripaca,d
Rudice
Sarajevo Teretnaa,b,c,d
Semizovaca,d
Snjegotina
Sočkovac
Srebrenikd
Srpska Kostajnica
Stanari
Svodna
Šamac
Bosanski Šamac frontier1
Ševarlije
Tomašica
Ukrina
Varešd
Visoko3,a,d
Vrbanja
Zavidovicia,d
Zenica Teretnaa,d
Zenica Željezara3,d,e
Zvornik Novi
Zvornik Novi frontier1
Žepced
Žitomislićid
Živinicea,d,e

Slovne oznake

  1. Bočna rampa
  2. Čeona rampa
  3. Stanica otvorena za manipulaciju velikim kontejnerima (kontejnerski terminal)
  4. Stanica zatvorena za pošiljke stvari i predmeta razreda 1 RID
  5. Stanica zatvorena za pošiljke stvari i predmeta razreda 3 RID, osim pod posebnim uslovima vlasnika industrijskog kolosijeka

Opšti brojevi napomena u koloni stanica

  1. Granični prijelazi koji u CIM tovarnom listu / CUV vagonskom listu ne mogu biti navedeni kao uputna stanica, nego se koristi za obračun prevoznine u međunarodnom saobraćaju
  2. Stanice u kojima se može obavljati carinjenje.
  3. Stanica otvorena samo za preuzimanje i otpremu vagonskih pošiljaka s industrijskih kolosijeka i za njih.