24 Juni 2024 godine

Izvršni direktor CER-a sa predstavnicima željeznica u BiH

CER posjeta

Izvršni direktor CER-a (Zajednica evropskih željezničkih preduzeća i kompanija infrastrukture) dr. Libor Lochman boravio je u službenoj posjeti Sarajevu  25.06.2015. godine  i susreo se sa predstavnicima  željezničkog sektora u Bosni i Hercegovini.

Cilj posjete bio je upoznavanje CER-a sa trenutnim stanjem željezničkog sektora u BiH i njegova spremnost da se prilagodi procesima integracije. Poseban naglasak stavljen  je na usklađenost bh. željezničkog zakonodavstva sa direktivama EU i restruktuiranje željezničkog sektora.

Predstavnici željezničkog sektora upoznali su dr. Lochmana  sa trenutnim stanjem, neminovnom procesu restruktuiranja  i problemima sa susjednim željeznicama koje striktno primjenjuju evropske direktive. Primjena ovih direktiva  u prekograničnom saobraćaju dovela je željeznice u BiH u nekonkurentan položaj,  zbog čega su morale ukinuti većinu međunarodnih vozova.

Dr. Lochman je izrazio podršku željezničkom sektoru u BiH, ali i zatržio veće angažovanje kako  državne tako i entitetskih vlada, te jačanje krovnih željezničkih institucija sa naglaskom na  BHŽJK, s obzirom na njen veliki značaj. Rekao je da je od krucijalne važnosti da entitetske vlade i željezničke kompanije potpišu višegodišnje ugovore o održavanju željezničke infrastrukture i o sufinansiranju putničkog saobraćaja, te da se ti ugovori realizuju.

Govoreći o primjeni evropskih direktiva u prekograničnom saobraćaju, dr. Lochman je rekao da to mora biti u obostranom interesu susjednih kompanja i da ne smiju derogirati  međusobno potpisane sporazume koji su još uvijek na snazi.

Imajući u vidu stanje željezničkog sektora u BiH, dr. Lochman je ukazao na to da su vlade obavezne tretirati željeznički saobraćaj na isti način kao i cestovni, te da ukoliko nisu u stanju to da učine, da donesu odluku o tome, a da se kroz parlamente trebaju vršiti pritisci na vlade da ispunjavaju svoje obaveze prema željeznicama.