24 Juni 2024 godine

Obavještenje za putnike

Shodno Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-163/20 od 12.05.2020. godine, kojom se dozvoljava rad javnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika u željezničkom prevozu na području Federacije BiH uz posebne epidemiološke mjere i procedure rada prilikom prevoza putnika koje je propisalo Federalno ministarstvo zdravlja u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, obavještavamo javnost da Željeznice FBiH poduzimaju sve neophodne aktivnosti i radnje u cilju ponovne uspostave prevoza putnika i to:

-vrše provjeru tehničke ispravnosti svih voznih kapaciteta (vagona, talgo garnitura, elektromotornih vozila i lokomotiva) koje treba da ispunjavaju sa aspekta bezbjednosti  prevoza putnika;

-rade na preduzimanju svih neophodnih mjera i radnji u cilju pripreme voznih kapaciteta za prevoz putnika sa aspekta poštivanja propisanih epidemioloških mjera koje se nalažu od strane Federalnog štaba CZ;

-rade na uspostavi procedura rada prilikom prevoza putnika na putničkim blagajnama i vozovima koje je propisalo Federalno ministarstvo zdravlja u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo.

S obzirom na to da Naredba Federalnog štaba civilne zaštite stupa na snagu sa 15.05.2020. godine, Željeznice Federacije BiH zbog provođenja neophodnih aktivnosti neće biti u stanju da sa navedenim datumom uspostave željeznički prevoz.

Željeznice Federacije BiH će, nakon što se steknu svi zakonom propisani uslovi o odvijanju željezničkog putničkog saobraćaja isti staviti u funkciju. O tačnom datumu uspostave željezničkog putničkog prevoza, javnost i putnici će biti blagovremeno obaviješteni.