17 Juli 2024 godine

Objava o poništenju i javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave

ŽFBiH

 

Na osnovu  Odluke Nadzornog odbora broj: NO-3601-1-13./2020  od  28.02.2020.godine Nadzorni odbor Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

 

PONIŠTAVA

 

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave – Izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, koji je objavljen u „Službenim novinama FBiH“ broj: 12/16 od 17.02.2016.godine i dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji list“ dana 17.02.2016.godine, u skladu sa Zaključkom Vlade FBiH V.broj: 1200/2017 od 07.09.2017.godine.

 

NADZORNI ODBOR

 

 

Na osnovu člana 29. Zakona o željeznicama FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 41/01 i 25/12), člana 12. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“ broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. i 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 13. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), člana 49., 56., 60., 61. i 66. Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo („Službene novine Federacije BiH“ broj: 27/06, 5/08, 49/08, 57/09, 59/11, 92/12, 58/15 i 24/17), Pravilnika o radu JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave – Izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, broj: NO-3601-1-13.1./2020 od 28.02.2020.godine, Nadzorni odbor JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo raspisuje

 

 

JAVNI  KONKURS

za izbor i imenovanje članova Uprave – Izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

 

I

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave – Izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, za slijedeće pozicije:

 

 1. Izvršni direktor za poslove željezničkog operatora…………………………………………………….. 1 izvršilac
 2. Izvršni direktor za poslove željezničke infrastrukture…………………………………………………. 1 izvršilac
 3. Izvršni direktor za ekonomske poslove……………………………………………………………………… 1 izvršilac
 4. Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove…………………………………………………………… 1 izvršilac
 5. Izvršni direktor za poslove razvoja i investicija………………………………………………………….. 1 izvršilac

Kratak opis poslova:

 1. Izvršni direktor za poslove željezničkog operatora – rukovodi i koordinira radom u svim segmentima poslova operacija, obezbjeđuje urednost prometa vozova, odgovoran je za tehničko eksploatacionu ispravnost vagona i vozova, vrši usklađivanje djelovanja i rada svih učesnika u prometu, te obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu Nadzornog odbora, Uprave i Generalnog direktora.
 2. Izvršni direktor za poslove željezničke infrastrukture – organizuje i rukovodi procesom rada infrastrukture, planira razvoj infrastrukture i usklađuje djelovanja sektora infrastrukture i područja infrastrukture, organizuje bezbjednost prometa u poslovima infrastrukture i preduzima mjere za otklanjanje poremećaja u prometu, predlaže planove poslovanja infrastrukture, te obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu Nadzornog odbora, Uprave i Generalnog direktora.
 3. Izvršni direktor za ekonomske poslove – rukovodi, organizuje i koordinira rad na nivou Društva u okviru ekonomskih poslova, stara se o unapređenju poslovne saradnje sa svim poslovnim partnerima iz oblasti ekonomskih poslova kao i sa institucijama izvršne vlasti (nadležna kantonalna, federalna i državna ministarstva i druge institucije) nadležna za oblasti koje su neposredno vezane za djelokrug poslova i radnih zadataka koje obavlja Društvo, ostvaruje saradnju sa nadležnim institucijama ovlaštenim za reviziju (kontrolu) poslovanja Društva, te obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu Nadzornog odbora, Uprave i Generalnog direktora.
 1. Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove – rukovodi, organizuje i koordinira rad na nivou Društva u oblasti imovinsko pravnih poslova, organizaciono pravnih i kadrovskih poslova, kadrovsko informacionog sistema i opštih poslova, zastupa Društvo po ovlaštenju Generalnog direktora pred nadležnim institucijama sistema, stara se o zakonitosti rada svih organizacionih dijelova Društva iz segmenta pravnih i kadrovskih poslova, stara se o unapređenju saradnje sa nadležnim institucijama izvršne vlasti iz oblasti koja je neposredno vezana za djelokrug poslova i radnih zadataka koje obavalja u Društvu, te obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu Nadzornog odbora, Uprave i Generalnog direktora.
 2. Izvršni direktor za poslove razvoja i investicija – prati i analizira funkcionisanje postojeće tehnološke organizacije Društva, te predlaže i učestvuje u njenoj obnovi i modernizaciji, u saradnji sa Predsjednikom Uprave-Generalnim direktorom, Izvršnim direktorom za poslove željezničke infrastrukture, Izvršnim direktorom za poslove željezničkog operatora, prati i predlaže izgradnju novih objekata, obnovu i rekonstrukciju postojećih, uvođenje nove mehanizacije, sredstava i opreme za rad, kao i novih tehnologija, te prati pozitivne i eventualno negativne efekte korištenja istih, učestvuje u izradi projektnih zadataka za izradu projekata i studija, koji su u funkciji opšteg poboljšanja i modernizacije i procesa funkcionisanja željezničkog saobraćaja, te obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu Nadzornog odbora, Uprave i Generalnog direktora.

 

II

Članovi Uprave – Izvršni direktori Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo biraju se na mandatni period od 4 (četiri) godine.

 

OPŠTI USLOVI

 

III

Kandidat koji se prijavljuje na pozicije iz tačke I ovog javnog konkursa mora biti poslovno sposobna osoba koja ispunjava slijedeće opšte uslove:

 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću izvršnog direktora, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upraženjene pozicije,
 • da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti izvršnog direktora,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upraženjene pozicije,
 • da se na njega ne odnosi član IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da ne vrši funkciju u političkoj stranci,
 • da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,
 • da ne podliježe ograničenjima utvrđenim odredbama člana 252. Zakona o privrednim društvima,
 • da nema direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu,
 • da ponudi program rada za mandatni period na koji se imenuje,
 • da posjeduje certifikat o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društva sa učešćem državnog kapitala.

 

POSEBNI USLOVI

 

IV

Pored utvrđenih opštih uslova iz tačke III ovog javnog konkursa, kandidat koji se prijavljuje za poziciju iz tačke I ovog javnog konkursa mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 

 1. Izvršni direktor za poslove željezničkog operatora:

 

 • zanimanje: diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer elektrotehnike – VII stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 (pet) godina na rukovodnim poslovima nakon sticanja potrebne stručne spreme,
 • opšta zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit po Pravilniku 646 za VII stepen stručne spreme.

 

 1. Izvršni direktor za poslove željezničke infrastrukture:

 

 • zanimanje: diplomirani inženjer građevine, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani inženjer elektrotehnike – VII stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 (pet) godina na rukovodnim poslovima nakon sticanja potrebne stručne spreme,
 • opšta zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit po Pravilniku 646 za VII stepen stručne spreme.

 

 1. Izvršni direktor za ekonomske poslove:

 

 • zanimanje: diplomirani ekonomista – VII stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 (pet) godina na rukovodnim poslovima nakon sticanja potrebne stručne spreme,
 • opšta zdravstvena sposobnost.

 

 1. Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove:

 

 • zanimanje: diplomirani pravnik – VII stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 (pet) godina na rukovodnim poslovima nakon sticanja potrebne stručne spreme,
 • opšta zdravstvena sposobnost.

 

 1. Izvršni direktor za poslove razvoja i investicija:

 

 • zanimanje: diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani inženjer građevine, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer arhitekture, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista – VII stepen stručne spreme
 • radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 (pet) godina na rukovodnim poslovima nakon sticanja potrebne stručne spreme,
 • opšta zdravstvena sposobnost.

 

V

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, kao i naznaku pozicije na koju se prijavljuju. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su obavezni dostaviti orginalne ili ovjerene fotokopije dokumenta koji ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca, kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova iz javnog konkursa i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Diploma o završenoj stručnoj spremi,
 4. Potvrda/Uvjerenje o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 5 (pet) godina na rukovodnim poslovima nakon sticanja potrebne stručne spreme,
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu po Pravilniku 646 za VII stepen stručne spreme za pozicije kod kojih se isti zahtjeva,
 6. Ovjerena izjava da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću člana Uprave – Izvršnog direktora, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjenje pozicije,
 7. Ovjerena izjava da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti člana Uprave – Izvršnog direktora,
 8. Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 9. Ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine,
 10. Ovjerena izjava da ne vrši funkciju u političkoj stranci,
 11. Ovjerena izjava da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,
 12. Ovjerena izjava da ne podliježe ograničenjima utvrđenim odredbama člana 252. Zakona o privrednim društvima,
 13. Ovjerena izjava da nema direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu,
 14. Program rada za mandatni period na koji se imenuje,
 15. Certifikat o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Kandidat koji bude izabran je obavezan prije stupanja na dužnost dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje opštu zdravstvenu sposobnost, te uvjerenje za tačke 6. i 7. iz tačke V ovog javnog konkursa.

 

VI

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa i koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju kako je traženo javnim konkursom, bit će obavljen intervju, o čemu će kandidati biti pismeno obavješteni.

 

VII

Ovaj javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji list“, web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo i web stranici JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

 

VIII

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa u „Službenim novinama FBiH“ i u dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji list“.

 

IX

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

X

Prijave sa dokumentacijom, koja se neće vraćati kandidatima i koja će se koristiti za internu upotrebu, dostavlja se lično ili preporučenom poštom, na adresu:

Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ulica Musala broj 2, 71000 Sarajevo sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave – Izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo – NE OTVARATI“.

 

 

NADZORNI ODBOR