30 Maj 2024 godine

Vlada FBiH ponovo gura ŽFBiH u dužničko ropstvo!

ŽFBiH

Povodom najave štrajka pet sindikata u Željeznicama FBiH zbog neuplaćenog zdravstvenog osiguranja, Željeznice FBiH žele upoznati javnost sa činjenicama koje su dovele do toga da se željezničari danas nalaze u izuzetno teškoj situaciji.

Obaveze uplate svih doprinosa, što znači i zdravstvenog osiguranja za željezničare do 2008. godine i  za period od 01.01.2008. do 31.12.2012. godine, obaveza je Vlade FBiH po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP ŽFBiH, donesenom u januara 2009. godine.

Predmetni Zakon obuhvatao je konsolidaciju finansijskih obaveza po četiri osnova:

-obaveze JP ŽFBiH iz prijeratnog duga prema stranim željezničkim upravama;

-obaveze prema javnim fondovima do 01.01.2008. godine;

-obaveze prema javnim fondovima 01.01.2008. do 31.12.2012.godine;

-obaveze po međunarodnim kreditima za investicione projekte.

Prve tri stavke obaveza iz ovog Zakona koje iznose cca 150 miliona KM nisu implementirane niti u iznosu od 1 KM, tako da su po tom osnovu JP ŽFBiH od Poreske uprave FBiH dobile izvršno rješenje ovih obaveza u iznosu od 142 miliona KM, za čije plaćanje ŽFBiH nemaju sredstava.

Četvrta obaveza, obaveza po investicionim kreditima, direktno je u domenu plaćanja Federalnog ministarstva finansija, te se ove obaveze uredno izmiruju. Zbog neprovođenja Zakona o konsolidaciji po svim naprijed navedenim tačkama i činjenice da Zakon prestaje važiti 31.12.2012. godine, kao i činjenice da stoji izvršna obaveza prema Poreskoj upravi FBiH u iznosu od 142 miliona KM (što je predmet treće tačke navedenog Zakona), Vlada FBiH je formirala Komisiju na čelu sa Ministarstvom finansija koja je trebala dati prijedlog rješenja obaveza iz navedenog Zakona.

Članovi Komisije na čelu sa predstavnicima Ministarstva finansija nametnuli su prijedlog po kojem se od sve četiri navedene tačke ovog Zakona, predlaže implementacija samo četvrte tačke na način da se na ove obaveze dodaju i nedospjele obaveze po međunarodnim kreditima do 2015. godine, te da se ukupna ova obaveza u iznosu od 171 milion KM plati u naredne tri godine.

Od ovog prijedloga, članovi komisije ŽFBiH izdvojili su svoje mišljenje, zato što ovaj prijedlog ne sadrži nikakva rješenja za plaćanje obaveza prema javnim fondovima (rješenje na 142 miliona KM) kao ni obaveze prema stranim željezničkim upravama. Ustvari, Vlada FBiH je na svojoj 62. sjednici 27.09.2012. godine prihvatila prijedlog Komisije da se učine napori na uspostavljanju kreditne sposobnosti ŽFBiH, kako bi se kroz komercijalne kredite i druge izvore finansiranja, riješile obaveze prema javnim fondovima i ostalim obavezama iz zakona.

Međutim, taj prijedlog, umjesto da sistemski riješi problem dugovanja Željeznica FBiH prema javnim fondovima, ponovo bi gurnuo Željeznice FBiH u dužničko ropstvo i to za dugovanja koje je na sebe preuzela Vlada FBiH!

Bez obzira na odredbe predmetnog Zakona, JP ŽFBiH su u okviru vlastitih mogućnosti u periodu od 2008. do 2012. godine platile ukupno cca 50 miliona KM. Svojim radnicima koji su odlazili u penziju, ali i ostalim uposlenicima u periodu od 2008. do 2012. godine po osnovu redovnih obaveza iz zdravstvenog osiguranja, ŽFBiH su uplatile cca 39,5 miliona KM, a za obaveze usljed neredovnog plaćanja zdravstvenog osiguranja do 2008. godine, ŽFBiH su uplatile cca 4,5 miliona KM.  Da bi željezničari mogli ostvariti svoje zasluženo pravo na penziju, Željeznice FBiH su u periodu od 2008. do 2012. godine uplatile cca 5,5 miliona KM za PIO/MIO. Važno je naglasiti da su obaveze po ovim osnovama isključivo bile i još uvijek jesu obaveza Vlade FBiH, a da su izvršavanjem njenih obaveza ŽFBiH slabile svoju finansijsku stabilnost!

Nažalost, Željeznice FBiH više nisu u prilici izmirivati dugovanja koja su u obavezi Vlade FBiH, zbog čega ispaštaju radnici, a sve zbog nedovoljnog i po zakonu obaveznog finansiranja održavanja željezničke infrastrukture i sufinansiranja putničkog i kombinovanog saobraćaja, što je obaveza Vlade FBiH. Samo u  periodu od 2004. godine do danas, Vlada FBiH duguje Željeznicama FBiH, po tom osnovu, cca 420 miliona KM. Radi se o priznatim i verificiranim dugovanjima od strane Vlade FBiH.

Zbog svega navedenog, Željeznice Federacije BiH izražavaju bojazan da će nezaživljavanjem već donešenih zakonskih rješenja i usvajanjem prijedloga koji u sebi ne sadrže zdravu ekonomsku logiku, socijalno-ekonomska situacija u ovom javnom preduzeću eskalirati. Željeznice FBiH, prvenstveno radi svojih uposlenika i njihovih osnovnih prava, insistiraju na kvalitetnim i dugoročnim zakonskim rješenjima i prije svega, na kvalitetnoj sprovedbi istih.

Jer, da Vlada FBiH sprovodi zakone koje je sama donijela, Željeznice FBiH, njeni uposlenici i članovi njihovih porodica, danas uopšte ne bi bili u ovako teškoj situaciji.