30 Maj 2024 godine

149. Sjednica Vlade FBiH o deblokadi računa JP ŽFBiH

ŽFBiH

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu 28.01.2015. godine, prihvatila Informaciju o uticaju na poslovanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i ostalih privrednih subjekata koji koriste prevoz željeznicom zbog pokretanju postupka prinudne naplate poreznih obaveza JP Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo po Rješenju Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo.

Nakon rasprave, Vlada je zadužila Željeznice FBiH da, u skladu sa Zakonom, podnesu molbu nadležnom kantonalnom poreznom uredu radi zaključenja sporazuma o odgođenom plaćanju i izmirenju duga na rate, na period od pet godina.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija i Željeznicama FBiH, u roku od 30 dana pripremi materijale za tematsku sjednicu Vlade FBiH posvećenu stanju u Željeznicama FBiH i iznađu rješenje za sravnavanje duga po poreznim obavezama.

Vlada je, također, zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i menadžment Željeznica FBiH da poduzmu potrebne aktivnosti kako bi bilo odgođeno ročište po tužbi podnesenoj protiv Vlade FBiH u vezi s provođenjem Zakona o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.