30 Maj 2024 godine

Željeznicama Federacije blokirani svi računi

ŽFBiH

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da je Porezna Uprava Federacije BiH dana 15.01.2015. godine, izvršla blokadu transakcijskih računa ŽFBiH zbog neizmirenih obaveza u iznosu od 182.380.414,80 KM.

Pomenuta dugovanja odnose se na neizmirene obaveze Željeznica FBiH po osnovu doprinosa za PIO/MIO, doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, za zdravstveno osiguranje, za fond solidarnosti zdravstva, druge poreze, kamate i troškove prinudne naplate za period od 2001. do 2014. godine.

Uzrok nastalih poreznih dugovanja je neispunjavanje obaveza Vlade Federacije BiH prema Željeznicama FBiH, prije svega, nesprovođenje Zakona o finansijskoj konsolidaciji ŽFBiH, prema kojem je Vlada FBiH preuzela na sebe obaveze uplate svih doprinosa, zdravstvenog, socijalnog i penzionog osiguranja za period od 01.01.2008. do 31.12.2012. godine.

Isti ovaj Zakon donesen je i za rudnike u FBiH i u potpunosti se primjenjuje, dok su ŽFBiH stavljene u neravnopravan položaj u odnosu na druga javna preduzeća na koje se primjenjuje navedeni Zakon, te je samo po tom osnovu Vlada FBiH dužna ŽFBiH 179 miliona KM.

Zbog svega navedenog, Željeznice FBiH posluju u izuzetno otežanim uslovima, te neće biti u mogućnosti ispunjavati svoje dospjele obaveze što može dovesti u pitanje ne samo opstojnost ŽFBiH već i do kolapsa privrede i svih privrednih subjekata naslonjenih na ŽFBiH.

S obzirom na ozbiljnost situacije i moguće posljedice, Uprava ŽFBiH poziva sve nadležne organe da se uključe u rješavanje ovog problema.