17 Juli 2024 godine

Vlada FBiH usvojila Izvještaj o poslovanju ŽFBiH za 2017. godinu

BH talgo voz

Na 155. sjednici održanoj 06.09.2018. godine u Sarajevu, Vlada FBiH  dala je saglasnost na Izvještaj o poslovanju Željeznica FBiH d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu, u kojem su navedeni poslovni rezultati u osnovnoj djelatnosti prevoza robe i putnika, te rezultati u održavanju, rekonstrukciji, modernizaciji i razvoju željezničke infrastrukture, organizaciji i sigurnosti željezničkog saobraćaja.

U 2017. godini prevezeno je 8.873.000 tona robe ili 10.000 tona više nego u prethodnoj. U odnosu na plan prevezeno je 23.000 tona više, a dominira unutrašnji saobraćaj sa 5.948.000 prevezenih tona.

Najveći obim prevoza ostvaren je za Elektroprivredu BiH (4.045.891 tona), Arcelor Mittal Zenica (2.525.725 tona), GIKIL Lukavac (1.073.276 tona) i Aluminijski kombinat Mostar (245.020 tona).
Ostvareno je ukupno 743.600.000 netotonskih kilometara, što je za četiri posto više u odnosu na plan.

U prošloj godini prevezeno je 355.000 putnika, a godinu ranije 258.000, što je za 97.000 putnika više, dok je odnosu na plan ostvareno povećanje od 13.000 putnika ili četiri posto.
Ostvareno je 21.900.000 putničkih kilometara, a u 2016. godini 12.900.000, što je 1.300.000 ili šest posto više u odnosu na plan.Ovo povećanje je rezultat uvrštavanja u promet modernih i komfornih Talgo vagona, čime je kvalitet usluge znatno povećan. Zastarjeli kapaciteti koji su korišteni u lokalnom putničkom saobraćaju zamijenjeni su elektromotornim garniturama i RIC vagonima.

U Izvještaju je također navedeno da je u junu 2017. godine ponovo uspostavljen saobraćaj na južnoj pruzi i to jedan par brzih putničkih vozova na relaciji Čapljina – Sarajevo – Čapljina i jedan par lokalnih na relaciji Konjic – Sarajevo – Konjic. Od 15. juna prošle godine uveden je i sezonski voz na relaciji Sarajevo – Čapljina – Sarajevo s povratnom autobuskom vezom za Neum i vezom za Makarsku.

Željeznice FBiH su vlastitim kapacitetima (elektromotornim i talgo garniturama) od 1. augusta uvele dva para putničkih međuentitetskih vozova na relaciji Sarajevo – Doboj – Sarajevo i sporazumno sa Željeznicama Republike Srpske produžile trase brzih vozova od Doboja do Banje Luke.

Vlada FBiH je utvrdila i Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje uputila Prijedlog za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo plaćanja putarine za dizel goriva za pogon šinskih vozila za 2019. godinu, u količini od 3.220.932 litara, uz obrazloženje da je 70 posto pruga Željeznica FBiH elektrificirano, dok saobraćaj na neelektrificiranim, kao i na djelovima pruga na kojima dođe do kvara elektro sistema, obavljaju lokomotive dizelke.

Količina od 3.220.932 litara, potrebna za šinska vozila u 2019. godini, utvrđena je nakon analize utroška nafte u ranijim godinama, kao i planiranih rashoda i obima posla u 2019. godini.