24 Juni 2024 godine

 

2020

31.12.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi za šinska vozila

31.12.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Mazive masti za šinska vozila

30.12.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-Revizija finansijskih izvjestaja za 2020. godinu

30.12.2020.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača – kancelarijski materijal za 2020 Lot-1_Razni kancelarijski materijal

28.12.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – pričvrsni kolosječni pribor GD-61-20

24.12.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

23.12.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Službena odjeća i obuća

18.12.2020.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača – kancelarijski materijal za 2020 Lot-1_Razni kancelarijski materijal

Odluka o izboru najboljeg ponuđača – kancelarijski materijal za 2020 Lot-2_Toneri i ketridži

09.12.2020.

Odluka o ponistenju postupka JN-lična zaštitna oprema i sredstva za dezinfekciju i zaštitu od virusne infekcije COVID 19

24.11.2020

Odluka o ponistenju postupka za LOT-1, LOT-2 i LOT-3-ugalj i drva za 2020. godinu

13.11.2020. godine

Odluka o ponistenju postupka jn- Revizija finansijskih izvjestaja za 2020. godinu

12.11.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Ugalj i drva za 2020. godinu

26.10.2020. godine

Odluka o poništenju – Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

16.10.2020. godine

Odluka o poništenju postupka – Sprave protiv putovanja šina u PI Tuzla

13.10.2020. godine

Odluka o ponistenju postupka – pricvrsni kolosijecni pribor namijenjen za realizaciju investicionog ulaganja u gornji stroj pruge 12 na dionici Sarajevo – Podlugovi

09.10.2020. godine

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke roba – materijal reda vožnje za 2020_2021 godinu

28.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-Revizija finansijskih izvjestaja za 2020.

25.09.2020. godine

Odluka o poništenju-lična zastitna oprema i sredstva za dezinfekciju i zaštitu od COVID 19

24.09.2020. godine

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke roba – sredstva za higijenu za 2020. godinu

17.09.2020.godine

Odluka o poništenju postupka za Maziva ulja a nakon Rješenja URŽ-a

10.09.2020. godine

Odluka o ponistenju – ugalj i drva za 2020. godinu

03.09.2020.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke-mjerenje geometrije kolosijeka mjernim kolima

12.08.2020.

Rjesenje URŽ-a broj JN2-01-07-1-1680-11_20, kojim se poništava Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1-10618-1_2020 od 24.06.2020. godine

20.07.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – dizel gorivo 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – dizel gorivo 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – dizel gorivo 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – dizel gorivo 4

02.07.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Rezervni dijelovi za TPM i TMD

25.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN izvođenja radova – Isporuka i instalacija elektronskog signalno-sigurnosnog osiguranja 6 (šest) željezničko-cestovnih prelaza_GD-09_20

22.06.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Kvarcni pijesak

19.06.2020. godine

Odluka o poništenju postupka – Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi

10.06.2020. godine

advokatske usluge – Odluka o konacno kvalifikovanim ponudjacima

01.06.2020. godine

Notarske usluge – Odluka o kv.ponudjacima

29.05.2020. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Inst. opt. kabla i telek. aktivne opreme sa proš. sisitema na relaciji EVP Banlozi-Maglaj

27.05.2020. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Pričvrsni kolosiječni pribor

29.04.2020. godine

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke – kancelarijski materijal za 2020. godinu

24.04.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-zamjena prekidaca u napojnim vodovima

23.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – pragovi

23.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – dizel gorivo

27.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-nabavka roba K.H Deutz motor BF12L-413

25.03.2020. godine

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanacija krova u stanici Mostar Putna

23.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – rezervni dijelovi za stanično elektronsko signalno – sigurnosno osiguranje tipa ESTW

06.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-rezervni dijelovi za EMV, elektro lokomotive i grafitni materijal

06.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-prosirenje sistema radio mreze i prosirenje sistema snimanja sluzbenih razgovora na postojece registrofone

19.02.2020. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke – Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi

24.01.2020. godine

Odluka o poništenju postupka JN – rezervni dijelovi za stanično elektronsko signalno sigurnosno osiguranje tipa ESTW L90 5 _ GD-78_19

23.01.2020. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke-prebacivanje vakumskih prekidaca za napojen vodove iz PSN Mag u EVP Zen

14.01.2020.

Odluka o ponistenju postupka JN roba – pretvarač uzbude EKDD 24220-25A glavnog generatora lokomotive 642-183

2019

25.12.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-stacionarne baterije rezervnog napajanja st. signalnog uredjaja tipa OpzV

24.12.2019. godine

Odlu o dodjeli ugov-RD za st elektron sign sigu osig ESTW L90 5_GD-78_19

18.12.2019. godine

Odluka o poništenju postupka Oprema za proširenje postojećeg sisitema radio mreže u stanicama Zavidović i Maglaj i sistema za snimanje službenih razgovora u stanici Zenica, sa ugradnjom,

18.12.2019. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – rezervni dijelovi za teretne vagone

16.12.2019. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke-Revizija finansijskih izvjestaja za 2019. godinu

12.12.2019

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke – STUDIJA SA RJEŠENJEM ZA NOVU PRUGU VAREŠ – BANOVIĆI

29.11.2019. godine

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke-Isporuka i instalacija elektronskog signalno – sigurnosnog osiguranja 6 (šest) putnih prelaza, tender broj_GD-55_19

28.11.2019. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća- Zaštitna odjeća, obuća i HTZ oprema

28.11.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – pričvrsni i spojni kolosiječni pribor

28.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nadogradnja putnog prelaza 16 Malešići

22.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – kompletna desna skretnica broj 7 u stanici Ljubace, 49E1-500-1.12

15.11.2019. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Instalacija optičkog kabla na dionici Sarajevo – Zenica – EVP Banlozi i instalacija telekomunikacione aktivne opreme – proširenje sistema

05.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Radovi na ugradnji elek ss uredjaja

05.11.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke- Izolovani lijepljeni sastavi tipa L i plastične izolacione vezice

01.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-rezervni dijelovi za TPM i TMD proizvodaca masina Plasser & Theurer i monoblok

31.10.2019. godine

Odluka o ponistenju postupka-Stacionarne baterije rezervnog napajanja stanicnog SS uredjaja, tipa OPzV

21.10.2019. godine

Odluka o dodjeli ugovora nabavke usluge izuzete od primjene zakona – Remont dva regulatora (birača) napona tip RTN25 sa prekidačem KRN-2 za lokomotive 1141-041 i 1141-043

17.10.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-Sanacija limenih krovova u Radionici Dobosnica, PI Tuzla

07.10.2019. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – reparacija kliznih ležajeva

30.09.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Loz ulje 2019

27.09..2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-Revizija finansijskih izvjestaja za 2019. godinu

25.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Rezervni dijelovi za opravku TPM

25.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

13.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 – Tucanik krečnjačkog porijekla

13.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 – Tucanik eruptivnog porijekla

10.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Maziva, ulja i srodni industrijski proizvodi za šinska vozila

09.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – monoblok tockovi sa uslugom 2019

19.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-Kvacilo pomocno za EMV serije 411-415 koje se koristi za manevru EMV u Depou Rajlovac i Zenica-2 kompleta

16.08.2019. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke-kompletna desna skretnica broj 7 u stanici Ljubace

09.08.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – sanacija limenih krovova u Dobošnici

01.08.2019. godine

ODLUKA o poništenju postupka JN usluga – opravka energetskog transformatora u EVP Zenica, tip 2MR7500-123 serijskog broja 40035

29.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – mostovska građa (mostovski pragovi)

26.07.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke- revizija finansijskih izvještaja za 2019. godinu

23.07.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za pričvrsni i spojni kolosiječni pribor LOT 1

16.07.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke Zaštitna odjeća i obuća i HTZ oprema

05.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kvarcni pijesak za lokomotive i pijesak za pjeskarenje šinskih vozila

02.07.2019. godine

Odluka o konačno kvalifikovanim ponuđačima – advokatske usluge

02.07.2019.

Odluka o poništenju postupka -REZERVNI DIJELOVI ZA BROJAČE OSOVINA TIPA BO 23

02.07.2019.

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke usluga – reparacija kliznih ležajeva

20.06.2019.

Odluka o poništenju postupka nabavke robe – Rezervni dijelovi za stanično elektronsko signalno sigurnosno osiguranje tipa ESA 44-BH

12.06.2019.

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke-Kompletna desna skretnica broj 7 u stanici Ljubace

12.06.2019.

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke izolovani lijepljeni sastavi tipa L i sustamid vezice

11.06.2019.

ODLUKA o kvalifikovanim ponuđačima za pružanje advokatskih uslugaODLUKA o kvalifikovanim ponuđačima za pružanje advokatskih usluga

05.06.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka klipnih bezuljnih kompresora Knorr VV 270-T

27.05.2020. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Pričvrsni kolosiječni pribor

24.05.2019.

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke roba – kompletna desna skretnica broj 7 u stanici Ljubace, 49E1-500-1.12

24.05.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka reznog alata – noževa

20.05.2019.

Odluka o poništenju postupka Izolovani lijepljeni sastavi tipa L i sustamid vezice

15.05.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-sintetičke podloške za podmetanje ispod šina LOT 2

15.05.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-pričvrsni i spojni kolosiječni pribor LOT 1

07.05.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – borova daska i drugi materijali od drveta

07.05.2019.

Odluka o poništenju postupka Zastitna odjeća, obuća i HTZ oprema

26.04.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača filteri za potrebe radionic Blažuj

25.04.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-oprema za inst opt kabla i oprema za pros postojeceg

16.04.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – sredstva za higijenu za 2019. godinu.

25.03.201.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-Notarske usluge

14.03.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Masti za mazalice kolosijeka LOT 2

14.03.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Masti za šinska vozlia LOT 1

04.03.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – 16 (šesnaest) kompleta cilindarskih glava dizel motora za lokomotive serije 661

20.02.2019.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Nabavka reznog alata – noževa

14.02.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Revizija finansijskih izvjestaja za 2018. godinu

12.02.2019.

Odluka o dodjeli ugovora – Materijal i oprema za AT zavarivanje

31.01.2019.

Odluka o dodjeli ugovora-oprema za proširenje radio mreže i sistema za snimanje službenih razgovora, sa ugradnjom

30.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Službena odjeća i obuća za potrebe Službe za građevinske poslove i Službe za MOP i TPM, Službe za organizaciju i sigurnost prometa

25.01.2019.

Odluka o poništenju postupka za LOT 2 – Kolosiječni pribor

25.01.2019.

Odluka o poništenju postupka za LOT 1 – Kolosiječni pribor

23.01.2019.

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke LOT-1 – Mrki ugalj

22.01.2019.

Odluka o ponistenju postupka-Filteri za potrebe radionice Blažuj na održavanju TPM i TMD,

21.01.2019.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke-Oprema za instalaciju optičkog kabla i oprema za proširenje postojećeg sistema automatske telefonije (žat) sa ugradnjom

11.01.2019.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke-Revizija finansijskih izvještaja za 2018. godinu

2018

07.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT-3 – Bukova cijepana drva

07.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT-2 – Drveni ugalj – Lignit

07.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT-1 – Mrki ugalj

03.12.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – totalna stanica sa pratećom opremom

29.11.2018.

Odluka o dodjeli Ugovora za sanaciju i odvodnju staničnog platoa između kolosijaka 2 i 3 – Nabavke izuzete od primjene ZJN

28.11.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – željeznički obrasci

22.11.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca loz ulje

21.11.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca kocni umeci za Talgo

15.11.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca monoblok tockovi NEMV i Talgo

30.10.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – beskontaktna Qr odmjerka

27.08.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Željeznički obrasci

30.10.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača Revizija 2018. godine

26.10.2018.godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke- nabavka i ugradnja separatora

03.09.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca kocne papuce

13.08.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Signalne sijalice za SS uređaje i EEP za sva područja Infrastrukture

07.08.2018. godine
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – gumeno metalni elementi na šinskim vozilima

01.08.2018. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Izrada studije opravdanosti izgradnje pruge Vareš -Banovići

27.07.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Kvarcni pijesak

25.07.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za TPM i TMD

24.07.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Tucanik za zastor željezničkih pruga, krečnjačkog porijekla, krupnoće I (31,5 – 63 mm)

23.07.2018. godine
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – automatske praonice za vozove

20.07.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi

19.07.2018. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Grafitni materijal i rezervni dijelovi za električne lokomotive, GD-54-18

06.07.2018. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Dizel gorivo – GD – 1517

25.06.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Topovi za farbanje u radionicama Dobošnica, Zenica i Čapljina, LOT 1

25.06.2018. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Aparati za zavarivanje, brusilice, bušilice, lančane dizalice nosivosti 3 tone, visoko-tlačne pumpe 20 bara i pneumatski čekići u radionici Dobošnica, LOT 2

12.06.2018. godine
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Rezervni dijelovi za teretne vagone

04.06.2018. godine
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Rezervni dijelovi za teretne vagone

04.06.2018. godine
Odluka o ponistenju postupka jn-Sijalice za odrzavanje signalno-sigurnosnih uredjaja i elektroenergetskih postrojenja u svim podrucjima Infrastrukture

04.06.2018. godine
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za javnu nabavku roba –  Nabavka sistema zaštite od golubova u stanici “Mostar Putna” i stanici “Sarajevo Putna”

18.05.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora –  Nabavka roba sa proširenjem sistema i ugradnjom registrofona i radio uređaja

16.05.2018. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Kolosiječni pribor

04.05.2018. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – opravka krana Palfinger PA 19000 sa ugradnjom, montažom i obezbjeđenjem upotrebne dozvole

24.04.2018. godine
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – revizija SF6 prekidača u EVP Raštani od strane proizvođača KONČAR

24.04.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Vijčana roba i crna i obojena metalurgija

20.04.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Dva drumsko – šinska bagera sa priključcima

19.04.2018. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – dizel gorivo (LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5)

19.04.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – 4 kontejnera u stanicama: Bosanska Otoka 2 komada, Bosanska Krupa 1 komad i Dobošnica 1 komad

10.04.2018. godine
ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke – gumeno metalni elementi na šinskim vozilima

05.04.2018. godine
Odluka o poništenju postupka nabavke – Kolosiječni pribor

05.04.2018. godine
Odluka o poništenju postupka nabavke – Mjerenje geometrije kolosijeka

05.04.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Kancelarijski materijal za 2018.godinu

27.03.2018. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Službena odjeća i obuća, tender broj GD-11-17

23.03.2018. godine
Odluka o poništenju postupka nabavke – Tucanik krečnjačkog porijekla LOT 1

23.03.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Tucanik eruptivnog porijekla LOT 2

19.03.2018. godine
ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke usluga-popravka vučnog motora EMV 411/415 i motora kompresora

13.03.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Prosušena oštrobridno rezana borova daska

07.03.2018. godine
Odluka o poništenju postupka nabavke – Sredstva za higijenu

27.02.2018. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – popravka vučnog motora EMV 411/415 i motora kompresora

26.02.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Preventivno održavanje Talgo podpodnog struga model 3112 sa obavezno zamjenjivim rezervnim dijelovima

22.02.2018. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – servisiranje (popravak) dijelova za održavanje putnih prelaza tipa Bombardijer

20.02.2018. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – popravka glavnog monofaznog regulacionog srednjenaponskog transformatora MLR 5500 lokomotive 441

20.02.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Impregnisani bukovi pružni pragovi LOT 1

20.02.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Impregnisana hrastova skretnika građa LOT 2

05.02.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Monoblok točkovi za vučna i vučena vozila sa uslugom naprešavanja monoblok točkova na osovine

01.02.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Masti za šinska vozila LOT-1

01.02.2018. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Masti za mazalice kolosijeka LOT – 2

2017

29.12.2017. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Informatička oprema

28.12.2017. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 1 – boje, lakovi za AKZ i prateći materijali

28.12.2017. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – pomoćni pribor i alati za AKZ

25.12.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Remont – reparacija klipnog bezuljnog kompresora KNORR VV 270-T

22.12.2017. godine
Odluka o dodjeli Ugovora – Revizija finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

21.12.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – PP – 14 Alića Han, Ilijaš

21.12.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Kvarcni pijesak za lokomotive (200 t)

21.12.2017. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – uže obilaznog voda kontaktne mreže 25 kV 50 Hz.

21.12.2017. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih prigušnica, ARNO pretvarača i motora kompresora na šinskim vučnim vozilima.

20.12.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Nabavka i ugradnja opreme kontakt mreže na Unskoj pruzi, dionica Bihać – Blatna (gr.km. 19+600 – 65+900)

23.08.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Materijal i oprema za AT zavarivanje

14.08.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Bandaže za lokomotive 661

14.08.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – Sredstva za higijenu za 2017. godinu

14.08.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Spiralne opruge

28.07.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

15.06.2017. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – sredstva za higijenu za 2017. godinu.

15.06.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga – poštanske usluge za 2017. godinu.

13.06.2017. godine
OOdluka o stavljanju van snage Posebne Odluke o pokretanju postupka za nabavku – meterijal i oprema za AT zavarivanje

13.06.2017. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijski namještaj.

13.06.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – kočne papuče od kompozitnih materijala 400/84/60, UIC 541-4 “L”.

24.05.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – kvarcni pijesak za lokomotive (200 t)

22.05.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora: maziva – ulja za šinska vozila

04.05.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Podbijački agregat tip 09-32 sa vodećim cilindrima (LOT 1)

04.05.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za mašinu podbijačicu kolosijeka “P&T” 09-32/3134 (LOT 2)

29.03.2017. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – oprema povratnog voda kontaktne mreže 25kV 50Hz.

  • LOT 1 –     Cadweld punjenje
  • LOT 2 –     Pribor za uzemljenje
  • LOT 3 –      Kabelska stopica 95mm
  • LOT 4 –      Čelično pocinčano uže 95mm2

28.03.2017. godine
Odluka o dodjelli ugovora – Vijčana roba, crna i obojena metalurgija

28.03.2017
Odluka o dodjeli Ugovora – Dizel gorivo za PPP i PI Mostar – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – dizel gorivo 2017 – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – dizel gorivo 2017 – LOT 3

Odluka o dodjeli Ugovora – Dizel gorivo za PPP i PI Tuzla – LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – dizel gorivo 2017 – LOT 5

14.03.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za putne prelaze tipa BUES 2000, za PI Tuzla i PI Sarajevo

08.02.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika JP ŽFBiH d.o.o.. PPP i PI Bihać i PPP i PI Tuzla

08.02.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – Oprema voznog voda kontaktne mreže 25kV 50 Hz

08.02.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – Materijal i oprema za AT zavarivanje

07.02.2017. godine
Odluka o dodjeli Ugovora – Herbicidi sa pratećim okvašivačem

07.02.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Servisiranje drumskih motornih vozila u 2016. godini za ZF i PP Sarajevo, PP Mostar, PP Zenica, PP Tuzla i PP Bihać

19.01.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – Rezervni dijelovi za brzinomjere lokomotiva serije 441-900.

19.01.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za putne prelaze tipa SPA-4.

18.01.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – Ogrijevni materijal.

2016

30.12.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Elektronski modul PNOZIMP-773105 (2 komada) i elektronski modul CAN DDc 701-T (1 komad).

30.12.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Službeni saobraćajni obrasci.

26.12.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Polovna mašina za rešetanje zastorne prizme kolosijeka sa rezervnim dijelovima i polovni vagon kiper (prevrtač).

23.12.2016. godina
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba –  Monoblok točkovi q 920 mm za teretne vagone sa uslugom kompletiranja osovinskih slogova q 920 mm za teretne vagone.

22.12.2016. godine
Odlluka o poništenju postupka javne nabavke roba –  Sredstva za higijenu za 2016.god.

07.12.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Kočne papuče od sivog liva za lokomotive i vagone.

07.12.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Opravka električnih uređaja snage do 10 kW.

16.11.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Opravka energetskog transformatora u EVP Dobrinja, tip 2MR7500-123 serijskog broja 400050.

28.10.2016. godine
Sredstva za higijenu za 2016. godinu.

28.10.2016. godine
Kancelarijski materijal za 2016. godinu.

28.10.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Izgradnja trafostanice TS 10(20) 0,4 kVA za snabdijavanje električnom energijom VV i OŠV Zenica.

28.10.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Zaštitna odjeća, obuća, HTZ oprema i taktička uniforma.

27.10.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Revizija finansijskih izvještaja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

28.09.2016.godine
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke – Rezervni dijelovi , ugljeno f+grafitne ćetkice i grafitne letve za tekuće održavanje šinskih vozila.

28.09.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke –  Servisiranje drumskih motornih vozila – LOT 1.

28.09.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Tehnički pregled i registracija drumskih motornih vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

28.09.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Nabavka vanjskih guma za drumska motorna vozila – LOT 2.

28.09.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Kočne papuče od sivog liva za lokomotive i vagone.

28.09.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Masti za šinska vozila za 2016. godinu.

24.08.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Monoblok točkovi fi 1250 mm i kočni diskovi fi 610 mm sa uslugom kompletiranja/naprešavanja na osovine za LOT – 2.

24.08.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Monoblok točkovi fi 1250 00 i kočni diskovi fi 610 00 sa uslugom kompletiranja/naprešavanja  na osovine za LOT-1.

26.07.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Filteri goriva, maziva zraka i pratećeg zaptivog materijala.

26.07.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Gorivo za drumska motorna vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

26.07.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za teretne vagone.

18.07.2016.godine
Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka usluga- smještaj radnika za potrebe JPŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

15.07.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje protivpožarnih aparata i održavanja i servisiranje hidrantske mreže za LOT – 5 : Područje Bihać.

15.07.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje protivpožarnih aparata i održavanje i servisiranje hidrantskih mreža za LOT – 1 : Sarajevo.

15.07.2016. godine
Osiguranje od automobilske odgovornosti i zeleni karton za drumska vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

15.07.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – LOT 1: boje, lakovi za AKZ zaštitu i prateći materijal i LOT 2: pomoćni pribor i alati za AKZ.

15.07.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – advokatske usluge u postupku između JP ŽFBiH d.o.o. – Hadžić Sulejman.

10.06.2016.godine
Odluka o dodjeli ugovora – prosušena oštrobridno rezana borova daska.

10.06.2016. godina
Odluka o dodjeli ugovora nabavka usluge – preliminarni tehnički pregled Talgo garnitura.

31.05.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za PLUG SSP203/772.

31.05.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Reparacija hidrauličnih prigušivača vibracija (amortizera).

27.04.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Notarske usluge.

27.04.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Revizija finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

26.04.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Lot-2: kočne papuče S-L 275180 /60 za lokomotivu serije 441 – 1100 komada, kočne papuče S-L za lokomotivu serije 661 – 280 komada.

26.04.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga-Noćni odmor vozopratnog i mašinskog osoblja, uposlenika JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, u Doboju kod obrta voza 714/715.

22.03.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Notarske usluge.

21.03.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Metalizacija rukavaca na osovinskim sklopovima za putničke vagone i EMV – 50 osovina.

21.03.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – crna i obojena metalurgija za opravku vagona.

17.03.2016. godine
Odluke o poništenju postupka javne nabavke br: 42359/2015 – BOJE, LAKOVI, PRATEĆI MATERIJALI, POMOĆNI PRIBOR I ALATI ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU (AKZ) – LOT-ovi 1,2.

15.03.2016.godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga- revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i ARNO pretvarača na šinskim vučnim vozilima.

01.02.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – registracija drumskih vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

01.02.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – tehnički tečni plinovi.

01.02.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Revizija finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

01.02.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – LOT 2; Mazive masti za šinska vozila.

01.02.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – LOT 1; Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi.

28.01.2016. godine
Odluke o dodjeli Ugovora – postupk br 42356/2015 – DIZEL GORIVO ZA POGON ŠINSKIH VOZILA ZA 2016. GODINU – LOT-ovi 1,2,3,4,5.

18.01.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika.

15.01.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge – Noćni odmor vozopratnog i mašinskog osoblja, uposlenika JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, u Doboju kod obrta voza 714/715.

15.01.2016. godina
Odluka o dodjeli ugovora- Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo u području infrastrukture Tuzla i Prometno poslovni području Tuzla.

15.01.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – ogrijevni materijal.

12.01.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – notarske usluge.

2015

11.11.2015. godine

Odluka o dodjeli ugovora-Reparacija osovinskih slogova za lokomotove serije 441.

12.05.2015. godine

Odluka o dodjeli ugovora-Monoblok točkovi fi 920 mm za vagone.

07.04.2015.godine

Odluka o dodjeli Ugovora-Prosušena oštrobridno rezana borova daska UD-1886/2015.

07.04.2015. godine

Odluka o dodjeli Ugovora-Materijal za solarne mazalice.

09.06.2015.godine

Odluka o dodjeli Ugovora-Službena odjeća i obuća.