26 Maj 2024 godine

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 28. stav 1. alineja a) Zakona o javnim preduzećima („Službene novine FBiH“ broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 71. stav 1. tačka b) Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo („Službene novine FBiH“ broj: 27/06, 5/08, 49/08, 57/09, 59/11, 92/12, 58/15, 24/17, 68/22 i 83/23), Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 95/15, 48/17 i 31/22) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, broj: OR-21188-1-1./2023 od 07.12.2023.godine, Odbor za reviziju raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

I

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, i to:

 1. Direktor Odjela za internu reviziju………………………………………………………………………. 1 izvršilac.

II

Izbor i imenovanje kandidata za poziciju iz tačke I ovog javnog konkursa vrši Odbor za reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, na osnovu objavljenog javnog konkursa u skladu sa uslovima utvrđenim zakonskim, podzakonskim aktima i Statutom Društva.

III

Kratak opis poslova:

Direktor Odjela za internu reviziju uspostavlja i koordinira radom Odjela za internu reviziju, organizuje rad zaposlenika Odjela za internu reviziju, vrši kontrolu rada revizora i učestvuje u radu interne revizije iz svoje oblasti, obavlja i druge poslove i radne zadatke u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te Statutom Društva.

IV

Direktor Odjela za internu reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo bira se na mandatni period u trajanju od četiri godine.

Dužnosti direktora Odjela za internu reviziju utvrđene su odredbama Zakona o javnim preduzećima u FBiH i Statutom Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, te drugim relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.

Direktor odjela za internu reviziju ne može biti radnik Društva, ali će mu za usluge koje pruža Javnom preduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo biti shodno tome određena odgovarajuća naknada.

V

Kandidat  za direktora Odjela za internu reviziju mora ispunjavati slijedeće uslove:

OPŠTI USLOVI

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou Bosne i Hercegovine u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja javnog konkursa za upražnjenu poziciju,
 • da se na njega ne odnosi član 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću direktora Odjela za internu reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti direktora Odjela za internu  reviziju,
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,
 • da nije član Nadzornog odbora, Odbora za reviziju ili Uprave Društva, zaposlenik Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu,
 • da ne vrši funkciju u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,

POSEBNI USLOVI

 • da ima visoku stručnu spremu – završen ekonomski fakultet,
 • da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja diplome, od čega minimalno 3 (tri) godine na nekim od sljedećih poslova: poslovima revizije ili poslovima interne revizije ili finansijsko-računovodstvenim poslovima,
 • da posjeduje certifikat ovlaštenog revizora i/ili certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine izdat od strane Federalnog ministarstva finansija.
 • da posjeduje stručna znanja vezana za internu reviziju, a naročito za međunarodne računovodstvene i revizijske standarde,

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata za direktora Odjela za internu reviziju u obzir će  se uzeti i slijedeće:

 • Sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog  društva,
 • Sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti direktora Odjela  za internu reviziju,
 • Izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka,
 • Poznavanje i sposobnost razumijevanja finansijskih i poslovnih izvještaja i ukupnog zakonodavstva iz oblasti finansija, računovodstva i revizije,
 • Iskustvo u reviziji javnih preduzeća,
 • Sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima,
 • Komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 • Sposobnost za samostalno i timsko vršenje poslova revizije.

VI

Prijave kandidata treba da sadrže svojeručno potpisanu izjavu sa biografijom u kojoj se navode kontakt podaci kandidata (adresa, broj telefona i sl.). Uz prijavu na javni konkurs kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti starije od 3 (tri) mjeseca, kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova iz javnog konkursa i to:

 1. 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. 3. Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. 4. Ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. 5. Ovjerena Izjava da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću direktora Odjela za internu reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 6. 6. Ovjerena izjava da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti direktora Odjela za internu reviziju,
 7. 7. Ovjerena izjava da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,
 8. 8. Ovjerena izjava da nije član Nazornog odbora ili Uprave Društva, radnik Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu
 9. 9. Ovjerena izjava da ne vrši funkciju u političkoj stranci,
 10. 10. Diploma o završenoj stručnoj spremi,
 11. 11. Uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja diplome, od čega minimalno 3 (tri) godine na nekim od sljedećih poslova: poslovima revizije ili poslovima interne revizije ili finansijsko-računovodstvenim poslovima,
 12. 12. Certifikat ovlaštenog revizora i/ili Certifikat Internog revizora za javni sektor u FBiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija.

Pored navedene dokumentacije, kandidat koji bude izabran je obavezan prije stupanja na dužnost dostaviti uvjerenja za redne brojeve 5. i 6. iz tačke VI ovog javnog konkursa.

Kandidat koji bude izabran je obavezan prije stupanja na dužnost dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje opštu zdravstvenu sposobnost.

VII

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa i koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju kako je traženo javnim konkursom, obavit će se intervju, o čijem vremenu i mjestu održavanja će biti pismeno obavješteni.

VIII

Ovaj javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama FBiH“, dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Večernji list“, web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo, web stranici kantonalnih zavoda za zapošljavanje i web stranici JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

IX

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa u „Službenim novinama FBiH“.

X

Prijava sa dokumentacijom, koja se neće vraćati kandidatima, dostavlja se lično ili preporučenom poštom, na adresu:

Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ulica Musala broj 2, 71 000 Sarajevo sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora Odjela za internu reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo – NE OTVARATI“.